Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Filling the order book is the biggest challenge for companies in the construction sector today. An effective support in the decision-making process, in connection with the undertaking of investments, is current control of future obligations. Electronic form of communication with the market of suppliers, especially local ones, supports realization of investments in increasingly tight schedules. Elimination of manual editing of documents at each stage improves the speed of communication both internally and with the market of suppliers.
Zapełnianie portfela zleceń to dzisiaj największe wyzwanie dla firm w sektorze budowlanym. Skutecznym wsparciem w procesie decyzyjnym, w związku z podejmowaniem się realizacji inwestycji, jest bieżąca kontrola przyszłych zobowiązań. Elektroniczna forma komunikacji z rynkiem dostawców, szczególnie tych lokalnych, wspiera realizację inwestycji w coraz bardziej napiętych harmonogramach. Eliminacja ręcznej edycji dokumentów na każdym etapie poprawia szybkość komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i z rynkiem dostawców.
Emilia Clarke
Our Solutions:

The Marketplanet platform system supporting the execution of purchases was implemented. The functionality of the system supports the management of the process of the demand circulation, allows sending electronic requests for quotations and electronic auctions. The implementation included the integration of the Marketplanet Platform solution with the ECM Suite system.

Business Benefits:

- savings achieved at electronic auctions
- more efficient organization of purchases
- save time with electronic requests for quotationsBecome a supplier
Check our solutions