Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Dyrektor Finansowy
Jako dyrektor finansowy odpowiadasz za cashflow i kondycję finansową Twojej firmy. Wiemy, jak ważny z Twojej perspektywy jest szybki dostęp do aktualnych danych, które pozwalają Ci podejmować właściwe decyzje. Zbyt długie przetwarzanie dokumentów, zwłaszcza papierowych, utrudnia Ci skuteczne działanie. Skorzystaj z naszego ekosystemu Purchase-to-Pay zbudowanego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Prognozuj przyszłe koszty i terminy płatności już od momentu zgłaszania potrzeby aż do zaksięgowania.
// Chief Financial Officer
As CFO, you are responsible for the cashflow and financial health of your business. We know how important it is from your perspective to have quick access to up-to-date data that allow you to make the right decisions. Taking too long to process documents, especially paper documents, makes it difficult for you to operate effectively. Take advantage of our Purchase-to-Pay ecosystem built with innovative technologies. Forecast future costs and payment terms from the moment you submit a requisition all the way through to posting.
Matching

Automatic invoice reconciliation

Decreation and circulation of invoices

Allocation and acceptance of costs according to established rules

Spend Visibility

Real-time commitment monitoring

99%

Paid invoices on time

// Dyrektor ds. Zakupów
Twoim zadaniem jest kreowanie standardów i polityki zakupowej w Twojej firmie. Skorzystaj z narzędzia, które ułatwi Ci wprowadzenie ich w życie. Twój zespół odgrywa kluczową rolę w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków handlowych. Możesz ułatwić mu realizację tych celów, wyposażając go w zestaw narzędzi automatyzujący proces badania rynku i wyboru dostawców. Nasze rozwiązanie umożliwi Ci podejmowanie strategicznych działań w oparciu na zagregowanych informacjach o wydatkach w poszczególnych kategoriach zakupowych.
// Chief Procurement Officer
Your task is to create standards and purchasing policy in your company. Take advantage of a tool that will make it easier for you to put them into practice. Your team plays a key role in negotiating the best commercial conditions. You can help them achieve these goals by equipping them with a set of tools that automate the process of market research and supplier selection. Our solution will enable you to take strategic actions based on aggregated information about expenditures in particular purchasing categories.
95%

Online shopping

Contract management

All contracts at your fingertips

Offer inquiries

Selecting the best sources of supply

Spend Visibility

Monitoring and analysis of expenditures

// Dyrektor Administracyjny
Dobrze działająca firma potrzebuje sprawnej i niezawodnej administracji. Odpowiadasz za funkcjonowanie biura i zarządzanie kosztami operacyjnymi. Masz wpływ na komfort codziennej pracy pracowników Twojej firmy. Na Twoich barkach spoczywa też odpowiedzialność za przygotowywanie, archiwizowanie i udostępnianie umów. Nasze rozwiązanie klasy Purchase-to-Pay, wzbogacone w funkcjonalność zarządzania kontraktami, pomoże Ci w realizacji tych zadań.
// Administrative Director
A well-run business needs efficient and reliable administration. You are responsible for the functioning of the office and managing operating costs. You have an influence on the comfort of everyday work of your company’s employees. You are also responsible for preparing, archiving and sharing contracts. Our Purchase-to-Pay solution, enriched with contract management functionality, will help you perform these tasks.
E-shop

Product and service catalogs for employees

Payment plans

Automation of recurring invoices

E-asystent umów

E-assistant contracts

99%

Electronic contracts

// Dyrektor Generalny
Jako CEO odpowiadasz za strategię oraz wyniki firmy, którą kierujesz. Wiemy, jak ważny z Twojej perspektywy jest szybki dostęp do danych zarządczych, które pozwalają Ci podejmować właściwe decyzje. Skorzystaj z naszego ekosystemu Source-to-Pay, który pozwoli Twoim menedżerom osiągać wyznaczone cele, a Tobie ułatwi komunikację z radą nadzorczą i udziałowcami.
// General Director
As a CEO you are responsible for the strategy and performance of the company you lead. We know how important it is from your perspective to have quick access to management data that allows you to make the right decisions. Take advantage of our Source-to-Pay ecosystem, which will allow your managers to achieve their goals, and you will facilitate communication with the board of directors and shareholders.
100%

Access  data from S2P process

Supplier Cloud

Relations with business partners

Contract management

Controlling budgets

Spend Visibility

Management reports

// Dyrektor IT
Jako dyrektor IT jesteś odpowiedzialny za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych oraz za zapewnienie ciągłości dostarczanych usług. Wiemy, jak ważne są spójność danych i przemyślana architektura rozwiązań IT w każdej firmie. Postaw na nasze rozwiązanie Source-to-Pay, umożliwiające digitalizację procesów biznesowych i adresujące potrzeby Twoich klientów wewnętrznych. Dzięki API integracyjnemu płynnie włączysz je w swoje środowisko IT.
// IT Director
As an IT Director, you are responsible for implementing innovative IT solutions and for ensuring the continuity of services provided. We know how important data integrity and well-thought-out IT solution architecture are in every company. Rely on our Source-to-Pay solution, which enables the digitization of business processes and addresses the needs of your internal customers. Thanks to the integration API you will seamlessly integrate it into your IT environment.
Inquiries

Selecting the best sources of supply

E-shop

Product and service catalogs for employees

Dekretacja i obieg faktur

Decreation and circulation of invoices

96%

Digitized transactions

// Główny Księgowy
W Twoich codziennych obowiązkach oczekujesz wsparcia w powtarzalnych, manualnych zadaniach.
A może część z nich wcale nie powinna być wykonywana przez Ciebie lub Twój zespół? Zdarza Ci się usłyszeć pytanie: dlaczego ta faktura nie jest jeszcze zapłacona? Nasze rozwiązanie pozwoli Ci na automatyzację procesu rozliczania zobowiązań. Terminy płatności już Cię nie zaskoczą, a żadna z faktur nie zniknie bez śladu.
// Chief Accountant
In your everyday duties you expect support in repetitive, manual tasks. Or maybe some of them should not be performed by you or your team at all? Do you ever hear the question: why hasn’t this invoice been paid yet? Our solution will allow you to automate the accounts payable process. You won’t be surprised by payment deadlines and none of the invoices will disappear without a trace.
90%

Automatically reconciled invoices

Automatic reading

Elimination of manual registration

Payment plans

Automation of recurring invoices

Matching

Tripartite invoice reconciliation

// Manager ds. Zakupów
Poszukiwanie źródeł dostaw, porównywanie ofert, tworzenie zestawień i rekomendacji to Twój chleb powszedni. Nasze rozwiązanie Source-to-Contract pozwoli Ci na automatyzację tych zadań i usprawni Twoją pracę. Wnioski zakupowe z łatwością zamienisz na zapytania ofertowe, automatycznie porównasz oferty i dokonasz rekomendacji. Wykorzystaj możliwości marketplace, negocjuj nawet najbardziej wymagające kryteria online i wybieraj najlepszych dostawców.
// Purchasing Manager

Finding sources of supply, comparing offers, creating lists and recommendations are your daily bread. Our Source-to-Contract solution will allow you to automate these tasks and streamline your work. You can easily convert purchase requests into offer requests, automatically compare offers and make recommendations. Take advantage of the marketplace, negotiate even the most demanding criteria online and choose the best suppliers.

Request for Proposals (eRFX)

Multi-step bid collection

Auctions

Multi-parameter negotiations

Supplier Cloud

Supplier market

95%

Offers compared automatically