Mając na uwadze obowiązek elektronizacji postępowań powyżej tzw. progów unijnych po 18.10.2018r. (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego). oraz dbając o jak najlepszą jakość dostarczanych usług wprowadziliśmy zmiany w aplikacji e-Zamawiający.

Wraz z nowym uaktualnieniem pojawi się kilka ważnych funkcji, które usprawnią przeprowadzenie przetargu.

Procedura odwrócona

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonaj oceny ofert, a następnie zbadaj, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (art. 24aa ustawy Pzp)

Klonowanie postępowania

Skróć czas pracy nad przygotowaniem nowego postępowania poprzez klonowanie istniejących już postępowań oraz wniosków. Klonowaniu ulegają dane podstawowe z wyjątkiem numeru, części i pozycje, komisja przetargowa, warunki, kryteria, dostawcy oraz JEDZ.

Unieważnienie postępowania na części

Portal e-Usług e-Zamawiający umożliwi Ci unieważnienie postępowania podzielonego na części (w przypadku, kiedy spełnione zostaną ustawowe przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp). Przy każdej z części wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole.

Raport załączników

1 kliknięciem generuj raporty z załączników. W raporcie wyszczególnione są wszystkie załączniki dodane w danym postępowaniu. Zakres informacji: nazwa pliku, data załączenia, użytkownik, rozmiar pliku, miejsce załączenia pliku w systemie.

Rażąco niska cena

Aplikacja zwraca uwagę na różnice na poziomie minimum 30% występujące w cenie całkowitej oferty w stosunku do: wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Umowa ramowa z postępowania

Zawrzyj umowę ramową z jednym albo wieloma wykonawcami. Po skończonym postępowaniu system umożliwia Ci zapisanie w systemie umów ramowych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu i utworzenie obiektu grupującego te umowy.

Umowa ramowa samodzielna

Utwórz i zarejestruj w systemie umowę ramową na formularzu nie powiązanym z postępowaniem. Dzięki tej funkcji zarejestrujesz umowy zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego poza aplikacją

Umowa standardowa z postępowania

Po przeprowadzonym postępowaniu utwórz w systemie umowę z wykonawcą wyłowionym w postępowaniu.

Umowa samodzielna

Utwórz i zarejestruj w systemie umowy w sprawie zamówienia publicznego na formularzu nie powiązanym z postępowaniem. Dzięki tej funkcji zarejestrujesz umowy zawarte w wyniku postępowania przeprowadzonego poza aplikacją

Dialog techniczny

Przeprowadź dialog techniczny. Zwróć się bezpośrednio do ekspertów lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

Zamówienia na usługi społeczne

Ogłoś postępowanie na usługi społeczne zgodne z rozdz. 6 ustawy PZP. W ramach procedury dostępne są tryby: procedura nieograniczona, ograniczona, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, negocjacje z jednym wykonawcą (zamówienie z wolnej ręki), postępowanie w trybie art. 138o PZP.

Protokół z otwarcia ofert

Nie musisz już sam sporządzać protokołu z otwarcia ofert. Aplikacja automatycznie generuje edytowalny dokument zawierający informacje zgodne z art. 86 ust. 5. Po przejściu do oceny ofert wyświetli się komunikat o wymogu publikacji protokołu z otwarcia ofert, tj. zmiany statusu folderu na publiczny.


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający. Zapisz się na bezpłatne demo >>


 

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Bezpośrednio przed otwarciem ofert aplikacja automatycznie opublikuje kwotę na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).

Oferty dodatkowe

System monitoruje punktację oraz ceny podane przez wykonawców. Jeżeli znajdzie 2 identyczne oferty (2 wykonawców z takim samym rankingiem i ceną) to pozwoli na stworzenie rundy dla ofert dodatkowych.

Publiczna Sesja Otwarcia Ofert

Przy przejściu do Publicznej Sesji Otwarcia Ofert system automatycznie wygeneruje folder Publiczna sesja otwarcia ofert w dokumentach wewnętrznych. Jest on domyślnie publiczny. W środku wygenerują się formularze ofert dostawców.

Portal e-Usług e-Zamawiający to aplikacja stworzona dla oraz z Zamawiającymi. To rozwiązanie, które kompleksowo wspiera realizację zamówień publicznych: od elektronicznego wniosku po publikację wyników wyboru Wykonawcy. Wszystko w jednym narzędziu, bezpiecznie, zgodnie z przepisami z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.

Podobne