Za wprowadzenie systemu elektronicznego udzielania zamówień publicznych odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawie zamówień publicznych.

Pierwotne założenia systemu – centralna platforma

Początkowo przewidywano budowę centralnej platformy udostępnionej wszystkim zamawiającym. Miała ona umożliwiać przeprowadzenie za pomocą środków elektronicznych całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania i publikacji ogłoszenia o zamówieniu, poprzez udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmianę dokumentów zamówienia, składania pytań i publikacji odpowiedzi, składanie i ocenę ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego lub informacji o unieważnieniu postępowania.

Jednak analiza projektu z 2015-2016 r. i możliwości budowy Platformy e-Zamówienia z wykorzystaniem funkcjonujących systemów BZP, aukcje i licytacje wskazała, że ze względów prawnych i technologicznych niezasadna jest budowa Platformy w oparciu o już funkcjonujące moduły.

Aktualne założenia systemu – Platforma e-Zamówienia z Centralnym Repozytorium Danych

Ostatecznie wybrano rozwiązanie obejmujące budowę Platformy e-Zamówienia z Centralnym Repozytorium Danych oferującej wybrane usługi (m.in. BZP, aukcje, licytacje). Planowana architektura rozwiązania (oparta o model SOA, udostępniająca API zewnętrznym podmiotom) umożliwi integrację Platformy z istniejącymi i nowymi systemami oferującymi e-usługi w obszarze zamówień publicznych.

Jest to bardzo istotne, ponieważ Zamawiający i Wykonawcy będą mogli realizować proces zamówień publicznych na dowolnej platformie własnej lub komercyjnej. Centralne Repozytorium Danych zapewni (poprzez API) dostęp do niezbędnych danych i dokumentów niezależnie od miejsca rejestracji interesariusza procesu. Planowany moduł monitorowania i analiz pozwoli na bieżące śledzenie procesu zarówno przez Prezesa UZP (obowiązek ustawowy), jak i przez Zamawiających – własne postępowania. Moduł BI (ang. Business Intelligence) pozwoli na przekrojowe analizy danych zagregowanych.

Zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych

10 lutego 2017 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Według deklaracji prezentujących celem projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce.

Zbudowane w ramach Projektu e-usługi mają ułatwić i skrócić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Pzp zarówno dla zamawiających (w większości administracja publiczna) jak i dla wykonawców.

Dodatkowo Projekt powinien przyczynić się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa UZP, NIK, CBA oraz KIO.

Ustandaryzowanie danych

Kolejnym założeniem Projektu jest ustandaryzowanie danych, pozyskiwanie ich na bieżąco do Centralnego Repozytorium Danych (poprzez API), dzięki czemu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych. Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Podsumowanie: projekt obejmuje

  • Budowę Platformy e-Zamówienia podległej administracji rządowej z Centralnym Repozytorium Danych, udostępniającej bezpłatnie Usługę Monitorowania i Analiz, Biuletyn Zamówień Publicznych, zabezpieczenia składanych ofert i wniosków, aukcji i licytacji elektronicznej.
  • Standaryzację usług, pozwalających na przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Platforma udostępni zestandaryzowane API pozwalające na wymianę danych i dokumentów oraz umożliwiające integrację usług w procesie.

Zapoznaj się z poszczególnymi modułami Platformy E-Zamówienia: Elektroniczne zamówienia publiczne – platforma E-Zamówienia

Podobne