Kontrola wydatków, współpraca z dostawcami, kontrola jakości – głównie tym kierują się zarządy wyznaczając cele departamentom zakupów – wskazuje badanie przeprowadzone przez Marketplanet wśród menedżerów ds. zakupów podczas konferencji PROCON/POLZAK 2016 r.*

Jakie wnioski wynikają z powyższych wyników badania?

Moim zdaniem cele wyznaczone przez Zarząd to swoisty próbnik, czy dany dział traktuje się strategicznie czy operacyjnie. Można powiedzieć „po celach ich poznacie’’. Kiedy cele mają charakter strategiczny? Moim zdaniem wtedy, kiedy wykraczają poza realizację podstawowej funkcji. Powinna powstać dodatkowa wartość dla organizacji. Podejście operacyjne jest zgoła odmienne. Koncentracja dotyczy celów, działań optymalizujących podstawowe funkcje do jakich dany dział czy wydział został powołany.

Jak z tej zarysowanej perspektywy można sklasyfikować odpowiedzi udzielone przez respondentów?

Brak jest wyraźnie dominującej odpowiedzi. Najwięcej respondentów wskazało na kontrolę wydatków. Trudno o jednoznaczne stwierdzenie czy jest to cel strategiczny czy operacyjny. Jeśli spojrzymy „wąsko’’ przez pryzmat wygenerowania oszczędności, to niewątpliwie jest to cel operacyjny. Jeśli natomiast przez „rolę cost killera’’dbającego o optymalizację popytu i ograniczenia „dzikich wydatków’’ poza kontrolą to zdecydowanie jest to cel strategiczny rozszerzający strefę wpływów zakupów na całą organizację. Zdecydowanie opowiadam się za takim szerszym podejściem.

Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku jest, stosunkowo wysoki procent wskazań będących niewątpliwie celami strategicznymi:

  • budowa relacji z dostawcami ,
  • kontrola jakości w obszarze łańcucha dostaw.

Budowa relacji z dostawcami wymaga spojrzenia w dłuższej perspektywie, zarówno na swój biznes, jak i na postrzeganie rynku. W dobie permanentnej zmienności obu tych czynników wymaga się wyjścia zakupów z roli typowego kontraktora szukającego źródeł dostaw w kierunku budowania partnerskich relacji. Podobnie, kontrolowanie jakości w obszarze łańcucha dostaw podnosi rangę zakupów do roli kluczowego pośrednika między dostawcą – klientem wewnętrznym – klientem końcowym produktu. Zakupy oraz cała organizacja w tym modelu muszą doskonale zdawać sobie sprawę, jaki wpływ na końcowy produkt mają dostawcy. Biznesowo patrząc jest to wpływ głównie technologiczny, w rachunku kosztów widać z kolei jaka część wydatków związanych z wytworzeniem produktu końcowego to wydatki na rzecz zewnętrznych dostawców.

Charakter stricte operacyjny mają właściwie tylko następujące cele:

  • koszty zakupów produkcyjnych,
  • koszty zakupów pozaprodukcyjnych,
  • wypełnianie zobowiązań kontraktowych,
  • optymalizacja zatrudnienia w dziale zakupów.

Nie powinno się oczywiście dewaluować celów operacyjnych. Dlaczego? Po pierwsze mogą one być „potrzebą chwili”. Tak można traktować oczekiwanie ograniczenia kosztów zakupów, czy optymalizacji zatrudnienia. Po drugie, cele operacyjne nie wykluczają jednoczesnej realizacji celów strategicznych. Wręcz przeciwnie, mogą je wspierać, poprzez „zwarcie szeregów’’ wewnątrz organizacji.

 

* Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19 października 2016 roku podczas konferencji PROCON/ POLZAK 2016. W badaniu wzięło udział 100 menedżerów ds. zakupów. Pytanie o cele stawiane przez Zarząd miało charakter wielokrotnego wyboru. Respondenci zaznaczali trzy najważniejsze ich zdaniem cele.

Podobne