Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) daje możliwość wykonawcom ubiegającym się o publiczne kontrakty wspólnego uczestniczenia w tym procesie oraz składania wspólnej oferty (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.). Takie uprawnienie daje wykonawcom szansę na łączne spełnienie warunków udziału w sytuacji, gdy każdy z nich z osobna nie spełnia warunków określonych przez zamawiających. Pamiętać jednak należy o szczególnych uprawnieniach zamawiającego w zakresie określania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Razem w zamówieniach

Wykonawcy wspólnie składający ofertę powinni pamiętać, że zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców, jeżeli ich oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Ponadto wykonawcy powinni mieć na uwadze, że zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pzp, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne. Zamawiający może określić warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne.

Złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ma oczywiście charakter decyzji biznesowej, poprzedzonej analizą oczekiwań zamawiającego wyrażonych w dokumentacji przetargowej. Najczęstszą formą współdziałania wykonawców są konsorcja.

Konsorcja

Konsorcjum jest formą organizacyjną współpracy gospodarczej wytworzoną przez praktykę obrotu gospodarczego. W obecnym stanie prawnym, w prawie polskim, brak jest jego definicji legalnej, nie zostało ono też objęte kompleksową regulacją normatywną.

Charakterystyczne dla każdej umowy konsorcjum jest zawarcie w niej postanowień dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, będącego przedmiotem porozumienia. Przedsięwzięcie to powinno być w miarę możliwości szczegółowo określone (też co do czasu jego trwania i sposobu uczestnictwa we wspólnym przedsięwzięciu przez poszczególnych konsorcjantów), gdyż wyznacza ono prawa i obowiązki stron w zakresie ich wspólnego działania. W przypadku wspólnego uczestniczenia w procesie ubiegania się o publiczne kontrakty celem takiego współdziałania będzie realizacja przedmiotu danego postępowania.

Tworzenie konsorcjów na potrzeby procesu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego daje zatem szansę na uzyskanie publicznych kontraktów, tym firmom, które z osobna nie spełniają warunków z zakresu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej. Powyższe to szansa szczególnie dla firm z sektora MSP by podjąć się realizacji projektów na rzecz sektora publicznego.

 

Podobne