Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zbliża się wielkimi krokami.

W dniu 31 marca br. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Po tym posiedzeniu projekt został skierowany do Komisji Gospodarki i Rozwoju, co oznacza, iż wejście w życie długo oczekiwanej przez wszystkich nowelizacji Pzp jest już bliskie. Nowelizacja nie została uchwalona do dnia dzisiejszego, a właśnie w dniu 18.04. upływa ostateczny termin na wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych unijnych dyrektyw z zakresu zamówień publicznych. Z harmonogramu prac sejmowych wynika jednak, że przekroczenie terminu nie powinno być zbyt długie. Do 26 kwietnia br. Komisja Gospodarki i Rozwoju ma przedstawić sprawozdanie z prac nad projektem.

Główne założenia do projektu nowelizacji były przedmiotem dyskusji z uczestnikami w ramach jednego z paneli eksperckich w trakcie marcowej konferencji Marketplanet OnePlace w Sopocie.

Projekt nowelizacji zakłada m. in.:

 1. uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co ma przynieść korzyści zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom przez: lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego, zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia poprzez ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. „jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia” oraz ograniczenie, co do zasady, żądania dokumentów wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
 2. elektronizację istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych (powszechnie – od połowy 2018 r.),
 3. promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności poprzez: położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej, czyli opartej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne aspekty niż cena lub koszt, tj. kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
 4. wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
 5. zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki ograniczeniu żądań spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny przychód – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia),
 6. uproszczenie procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. przez: podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy, umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług,
 7. większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz integracji społecznej osób defaworyzowanych, przez wprowadzenie klauzul społecznych i nowych zasad zastrzegania zamówień publicznych dla wykonawców będących zakładami pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna,
 8. uwzględnianie w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego przez wyraźne dopuszczenie stosownych postanowień w umowach o zamówienie publiczne,
 9. zapewnienie realnego udziału w wykonaniu zamówienia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca,
 10. zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień publicznych,
 11. zwiększenie ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych przez umożliwienie wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wejście w życie projektu nowelizacji Pzp przyczyni się do dalszego uelastycznienia systemu zamówień publicznych, by ten stał się w pełni sprawnym narzędziem dla realizacji celów zakupowych przez zamawiających z sektora publicznego. Oczywiście jak zawsze bardzo wiele zależy od  podmiotów stosujących przepisy prawa. Liczymy, że wśród przedstawicieli sektora publicznego nie zabraknie chęci i dobrej woli, by korzystać w pełni z nowych rozwiązań prawnych, co z pewnością pozwoli otworzyć się na rynek i realizować optymalnie polityki zakupowe. Z uwagą śledzić będziemy wykorzystanie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego.

Z uwagi na rozmiar nowelizacji  w kolejnych wpisach będziemy szczegółowo informować oraz omawiać kolejne zmienione instytucje w systemie zamówień publicznych.

Podobne