Komisja Europejska ogłosiła wartość nowego średniego kursu złotego, który będzie obowiązywał od stycznia 2014 r. Zgodnie z przyjętą praktyką legislacyjną, Komisja Europejska ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikat, w którym określa raz na dwa lata równowartość progów stosowania przepisów dyrektyw w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w unii monetarnej UE. Zaproponowany w projekcie rozporządzenia kurs wynosi 4,2249.

Kurs złotego wobec euro obliczany jest jako iloraz wartości progu unijnego i równowartości progu określonej w złotych. Na tej podstawie, przygotowano  projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów:

a)    w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”;

b)    w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów”.

Powyższe przepisy określają:

a)       średni kurs złotego, na podstawie którego ustanawia  się progi kwotowe zamówień publicznych,

b)      progi od przekroczenia, których na etapie szacowania wartości zamówienia należy przekazywać ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

c)      nowy próg stosowania ustawy dla zamawiających sektorowych.

Kluczową sprawą jest określenie średniego kursu złotego. Zaproponowany w projekcie rozporządzenia kurs wynosi 4,2249. Przypomnę, że obowiązujący aktualnie średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196.

Tym samym podstawowy ustawowy próg zamówień publicznych 14 tys. euro, w przeliczeniu na złotówki od 2014 roku ma wynosić 59 148,60 PLN.

Ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, będzie trzeba przekazywać w sytuacji, gdy wartość szacowana zamówienia przekroczy:

a)    5 186 000 euro dla zamówień na roboty budowlane, dla wszystkich kategorii zamawiających (obecnie jest to kwota 5 mln euro)

b)    134 000 euro dla dostaw lub usług oraz ogłoszeń dotyczących konkursów publikowanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, będących w szczególności państwowymi jednostkami (obecnie 130 000 euro)

c)    207 000 euro dla dostaw lub usług w zamówieniach udzielanych przez zamawiających w szczególności samorządowych (obecnie 200 000 euro)

d)    414 000 euro dla dostaw lub usług nabywanych przez zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (obecnie 400 000 euro)

Ważną sprawą jest podniesienie progu, od którego ustawę PZP stosują zamawiający sektorowi. 414 tys. euro oznacza, że w przeliczeniu na złotówki, podstawowy próg zamówień publicznych w sektorów wyniesie: 1 749 108,60 PLN.

Podobne