Wielkość finansowania oraz struktura mechanizmów finansowych będą od przyszłego roku jeszcze bardziej uzależnione od efektywności operacyjnej i kosztowej danej jednostki administracyjnej. Zmiany idą w ślad za nową perspektywą finansową – Fundusze UE 2014 – 2020, a także w obszarze Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Zmiany te w połączeniu z pracami Urzędu Zamówień Publicznych nad implementacją elektronizacji zamówień publicznych dają nowe możliwości w budowaniu zdolności inwestycyjnej jednostek samorządowych.

Dlaczego warto rozmawiać o efektywności organizacyjnej i kosztowej w jednostkach samorządów terytorialnych?

Fundusze UE 2014 – 2020

Nadchodząca perspektywa funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz związane z nią wsparcie finansowe dla samorządów stwarza możliwość uzyskania znacznej przewagi konkurencyjnej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Należy zwrócić uwagę, że decyzja o wielkości finansowego wsparcia oraz strukturze mechanizmów finansowych będzie korelowana z efektywnością operacyjną i kosztową danej jednostki.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Z początkiem 2014 roku, decyzja o uchwaleniu budżetu jednostki będzie determinowana przez indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie brał pod uwagę relację wysokości zobowiązań danej JST do wysokości jej dochodów. W obliczu tych zmian, ważny jest wzrost efektywności kosztowej administracji.

Wymóg dot. elektronizacji zamówień

Na poziomie unijnym są prowadzone prace legislacyjne w zakresie modernizacji dyrektyw dotyczących zamówień publicznych. Wspólnoty Europejskie prowadzą politykę zmierzającą do podniesienia odsetka zamówień publicznych realizowanych drogą elektroniczną (dyrektywy unijne). Wymieniane motywy to:

  • większa dostępność i przejrzystość systemu zamówień
  •  zwiększenie wydajności procesu udzielania zamówień
  •  poprawa zarządzania procesem udzielania zamówień
  •  ograniczenie kosztów administracyjnych oraz przyspieszenie procedur
  •  większa wewnętrzna integracja rynków zamówień publicznych w  Unii Europejskiej
  •  uzyskanie szczególnie szerokiego wachlarza ofert dzięki elektronicznej technice zakupów
  •  bardziej dostępne i mniej kosztowne zamówienia publiczne

Oszczędności, które mogą osiągnąć zamawiający, według różnych szacunków, [stosując elektroniczne zamówienia publiczne], sięgają od 20 do 40% wartości zamówienia.

Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce

Polityka Urzędu Zamówień Publicznych jak i zmiany prawne zainicjowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakładają zmiany prowadzące do odformalizowania prowadzenia postępowań i wskazują elektroniczne zamówienia publiczne jako środek służący do bardziej efektywnego osiągania celów systemu zamówień publicznych.

W praktyce oznacza to, że m.in. publikacja ogłoszeń i dokumentów przetargowych, komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami, składanie ofert, wniosków, oświadczeń oraz dokumentów, wybór oferty najkorzystniejszej i dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych będzie odbywało się w formie elektronicznej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych, oprogramowania i sieci internetowej.

Według Urzędu Zamówień Publicznych zamówienia elektroniczne oznaczają kompleksową organizację całego procesu udzielania zamówienia w środowisku informatycznym, zapewniającym pełną obsługę wszystkich czynności dokonywanych w postępowaniu przez jego uczestników.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie dotyczącym zmian w zakresie dyrektyw, zamawiający będą mieli do dyspozycji 6 instrumentów ułatwiających udzielanie wspólnych zamówień i zamówień elektronicznych. Są to: umowy ramowe, dynamiczny system zakupów, aukcje/ licytacje elektroniczne, elektroniczne katalogi, centralni zamawiający oraz wspólne zamówienia.

Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych zmiany w tym zakresie winny być wprowadzone w możliwie krótkim terminie.

Elektroniczne zamówienia – korzyści

Wprowadzane zmiany tworzą nowe możliwości na poprawę efektywności organizacyjnej i kosztowej w zakresie zamówień i inwestycji, prowadzenia dialogu technicznego oraz przetargów z wykorzystaniem między innymi takich narzędzi jak: elektroniczne zapytania ofertowe czy aukcje elektroniczne.

Urząd Miasta Warszawy już od kilku lat wykorzystuje z powodzeniem aukcje elektroniczne, osiągając znaczne oszczędności.*

2009r.

2010r.

2011r.

Rezultat  finansowy

32 mln PLN

20 mln PLN

82 mln PLN

134 mln PLN

Korzyści, na które przede wszystkim zwracają uwagę jednostki administracji to: zwiększenie efektywności organizacyjnej poprzez wdrożenie optymalnych struktur i procedur, optymalizację procesu autoryzacji dokumentów, likwidację papierowego obiegu zamówień i faktur w ramach wdrożenia właściwych narzędzi informatycznych. Najistotniejsze to  wymierne oszczędności finansowe wynikające z wdrożonych zmian.

Nowe podejście do procesów realizacji zamówień ma spowodować większą specjalizację dziedzinową osób zajmujących się organizowaniem przetargów w danym obszarze działania, szersze niż dotychczas współdzielenie się informacją pomiędzy jednostkami a także podejmowanie wspólnych działań dla osiągnięcia wyższej efektywności finansowej wynikającej z łączenia potencjału zakupowego np. kilku samorządów.

 

* Źródło: na podstawie wypowiedzi  p. Łukasza Korby,Zastępcy Dyrektora Zamówień Publicznych w UM Warszawy, zyciewarszawy.pl, Kraj Izabela, Miasto częściej kupuje w sieci. http://www.zw.com.pl/artykul/652353.html

 

Podobne