TCO (Total Cost of Ownership)  oznacza całkowity koszt posiadania. Jego analiza pozwala na  efektywny proces wyboru dostawcy. Czasem jednak wymaga znacznego zaangażowania kupców, dlatego tak często cena zakupu, staje się jedynym kryterium przy wyborze ofert.

Najczęściej określenie TCO (całkowity koszt posiadania) odnosi się do maszyn, urządzeń technicznych oraz elementów infrastruktury technicznej, które są przedmiotem zakupu. Na koszty posiadania składają się: koszty zakupu, instalacji w miejscu użytkowania, uruchomienia, obsługi i użytkowania oraz wszystkie koszty eksploatacji, serwisowania oraz utylizacji, z chwilą zakończenia użytkowania. Zbilansowany, całkowity koszt posiadania, najczęściej jest odnoszony do znormalizowanej jednostki produktu lub usługi powstałej w wyniku użycia danego urządzenia.

Dobrym przykładem użycia TCO dla dokonywania optymalnego wyboru produktu do zakupu jest drukarka komputerowa. Mając do dyspozycji informacje pozwalające na dokonanie pełnego bilansu kosztów TCO w odniesieniu do ilości planowanych wydruków w okresie eksploatacji drukarki, możemy wyliczyć rzeczywisty koszt wydruku standardowego arkusza A4. Porównanie kosztu jednostkowego wydruków dla oferowanych drukarek pozwala na obiektywne dokonanie wyboru.

TCO jest metodą bardzo praktyczną pozwalającą na obiektywizację procesu wyboru, jednak wymaga znacznego zaangażowania kupców i nie tylko, dla zebrania danych do bilansu TCO. Dlatego tak często cena zakupu bez analizy TCO, staje się jedynym kryterium przy wyborze ofert.

Wartością dodaną wynikającą z bilansu TCO jest budowanie świadomości w firmie, jak nasze wymagania techniczne i jakościowe określane w SIWZ przekładają się na całkowite koszty posiadania oraz czy są one racjonalne i potrzebne.

Podobne