DANE PODSTAWOWE

Firma Spółki Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna
Siedziba kraj Polska, woj. mazowieckie, powiat M.ST. Warszawa, gmina M.ST. Warszawa, miejscowość Warszawa
Adres 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 49
Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000041441
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5262535153
Wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 14 333 320, 00 zł

 

OGŁOSZENIA SPÓŁKI WYMAGANE PRZEZ PRAWO LUB STATUT