Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Domaniewska 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441; REGON 017282436, NIP 526-25-35-153. Kapitał zakładowy wynosi 14 333 320 PLN, kapitał wpłacony wynosi 14 333 320 PLN.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o „Ochronie Praw Autorskich i Praw Pokrewnych”, wszelkie prawa Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. Marketplanet do nazwy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. i Marketplanet, a także: logo, znaków graficznych, identyfikatorów cyfrowych, aplikacji oraz wszelkich innych dokumentów publikowanych na stronie, są zastrzeżone i podlegają ochronie. Jako zastrzeżone i zarejestrowane znaki towarowe stanowią wyłączną własność Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. Marketplanet. Z wyjątkiem miejsc, w których zostało to wyraźnie zaznaczone, żadne informacje ze stron Marketplanet nie mogą być kopiowane, duplikowane, reprodukowane w żadnej formie, bez zgody Marketplanet udzielonej na piśmie, bądź bez podania źródła tych informacji.