Elektroniczne zamówienia publiczne – główne założenia systemu e-Zamówienia

Za wprowadzenie systemu elektronicznego udzielania zamówień publicznych odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawie zamówień publicznych. Pierwotne założenia systemu – centralna platforma Początkowo przewidywano budowę centralnej platformy udostępnionej wszystkim zamawiającym. Miała ona umożliwiać przeprowadzenie za pomocą środków elektronicznych całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od przygotowania i publikacji ogłoszenia o zamówieniu, poprzez udostępnienie specyfikacji istotnych […]

E-zamówienia: korzyści dla administracji publicznej

Komisja Europejska opublikowała w kwietniu 2012 roku Strategię na rzecz e-zamówień (COM (2012) 179), w ramach której określa najważniejsze działania planowane celem wsparcia pełnego przejścia na elektroniczne zamówienia publiczne. Komisja Europejska w Strategii wskazuje: E-zamówienia mogą znacznie uprościć sposób przeprowadzania przetargów, ograniczyć ilość odpadów i przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników zamówień (niższych cen, lepszej jakości) poprzez wspieranie konkurencyjności na całym wspólnym rynku. Mogą […]

Jakie zmiany niesie za sobą nowa dyrektywa zamówieniowa?

Unia Europejska od dawna dostrzegała korzyści możliwe do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia elektronicznych form komunikacji oraz przetwarzania danych do procesu udzielania zamówień publicznych. Dała temu wyraz w Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów z dnia 20 kwietnia 2012 r. COM (2012) 179 „Strategia na rzecz e-zamówień”. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych wprowadziła […]

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się

Dowiedz się więcej