18 października 2018r. wejdzie w życie obowiązek stosowania elektronicznych środków komunikacji Wykonawców z Zamawiającymi. Dotyczy to przede wszystkim składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Obowiązek ten wprowadza dyrektywa klasyczna ­– 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65) oraz dyrektywa sektorowa – 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243).

Przy czym w przypadku postępowań wszczętych po 18 kwietnia 2018r. (art. 10a Pzp w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.) Wykonawcy zobowiązani są do składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Elektronizacja zamówień publicznych postrzegana jest coraz częściej jako narzędzie zwiększania wydajności i poprawy zarządzania procesem udzielania zamówień. Jednak nadchodzące zmiany związane z elektronizacją zarówno po stronie Zamawiających, jak i Wykonawców budzą skrajne emocje oraz stawiają przed nimi kolejne wyzwania.

Najważniejsze zmiany po stronie Wykonawcy:

  • Obowiązek posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego – oferta, w tym JEDZ ma być złożona, pod rygorem nieważności, przez Wykonawcę w formie elektronicznej. JEDZ ma być podpisany właśnie za pomocą podpisu elektronicznego oraz zaszyfrowany.
  • Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej mają mieć nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do narzędzi, urządzeń lub formatów plików, jakie są stosowane w danym postępowaniu.
  • Wykonawcy powinni mieć możliwość ponownego złożenia oferty oraz wycofania oferty z podpisem elektronicznym.
  • Wprowadzenie elektronicznej komunikacji między Wykonawcą, a Zamawiającym, w tym możliwość zadawania pytań elektronicznie.


>> Zyskaj bezpłatny dostęp do przetargów publicznych >>


Wśród uczestników rynku zamówień publicznych istnieje wiele wątpliwości związanych z elektronicznym procesem zamówień publicznych. Poniższa infografika pomoże Wykonawcom w przygotowaniu się do nadchodzącej elektronizacji.

marketplanet_informacja_dla_wykonawcy

Podsumowanie

Od strony Wykonawcy zmieni się sposób komunikacji z Zamawiającym i sposób składania ofert. Dlatego najważniejszym elementem przygotowania się do elektronizacji jest zaopatrzenie się w podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Dodatkowo przed złożeniem oferty warto zapoznać się z wyglądem elektronicznym formularzem ofertowym oraz sposobem składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podobne