65 Jednostek reprezentowanych przez COAR zostanie zelektronizowane przez Otwarty Rynek Elektroniczny (Marketplanet), w tym między innymi Kancelaria Prezydenta, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Miło nam poinformować, że oferta Otwartego Rynku Elektronicznego (Marketplanet) została w dniu 23 kwietnia 2018 r. wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej” prowadzonym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR).

COAR jest Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji publicznej i samorządowej. Do jego głównych zadań należy m.in. kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w tym przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zamówień wspólnych, udzielanie zamówień oraz zawieranie umów ramowych.

Głównym celem projektu jest udostępnienie usługi dostępu do platformy – portalu e-Usług, zapewniającego komunikację elektroniczną między Zamawiającym, a Wykonawcą zgodnie z wymaganiami wynikającymi z elektronizacji Zamówień Publicznych wchodzącymi w życie 18.10.2018. Jednym z elementów wdrożenia jest także integracja z powstającą platformą centralną e-Zamówienia.

Rozwiązanie umożliwi wszystkim Jednostkom realizację zamówień publicznych po wejściu w życie przepisów dotyczących elektronizacji. Prowadzenie całości postepowań, w jednym narzędziu, zgodnie z przepisami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.


>> Bądź zgodny z PZP wraz z e-Zamawiającym >>


Podstawą wyboru najkorzystniejszej oferty było przedstawienie rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania SIWZ. Dodatkowo warunkiem udziału w postępowaniu było posiadanie wskazanego w specyfikacji doświadczenia. W postępowaniu udział brało 4 Wykonawców, w tym jeden został odrzucony, gdyż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, drugi został wykluczony. Szczegóły znajdziecie Państwo w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie COAR.

Z ofert, które podlegały finalnej ocenie platforma zaoferowana przez ORE została oceniona jako spełniająca wszystkie wymagania w zakresie dostępnych funkcjonalności i doświadczenia Wykonawcy. W ramach SIWZ zdefiniowano bardzo restrykcyjne wymogi odnośnie posiadana kompletu wymaganych funkcjonalności (niespełnienie choć jednego wymagania dyskwalifikowało Wykonawcę).

Weryfikacji spełniania warunków odnośnie kompletności rozwiązania dokonano podczas prezentacji na żywo, z udziałem członków komisji. Ocenie podlegała min. kompletność rozwiązania, warunki oferowanego serwisu, a także zakres wsparcia dla zamówień poniżej progów Ustawy (założenie kompletności rozwiązania).

W ramach dostarczanych usług poszczególne jednostki będą mogły także podpisywać elektronicznie umowy oraz prowadzić elektroniczny rejestr umów i aneksów.

Całość rozwiązania oparta jest o dostęp przez przeglądarkę, stąd nie wymaga zakupu ani instalowania dodatkowego oprogramowania zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców. Jedynym wymogiem jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego do prowadzenia komunikacji pomiędzy Stronami.

Projekt jest adresowany do wszystkich podmiotów, korzystających z usług Centralnego Zamawiającego:

 • Jednostki administracji rządowej,
 • Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prokuratura Okręgowa,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Obrony Narodowej,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
 • Instytut Pamięci Narodowej,
 • Archiwa Państwowe,
 • Izby Skarbowe,
 • i wiele innych.

Otwarty Rynek Elektroniczny, firma zajmująca się elektronizacją zakupów od ponad 17 lat, posiada w swoim portfelu rozwiązań produkty dedykowane elektronizacji zamówień publicznych, w tym platforma zakupowa Marketplanet oraz aplikacja e-Zamawiający (dedykowana dla różnej skali podmiotów objętych ustawą PZP).


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Podobne