Podpis elektroniczny ma na celu identyfikację tożsamości podmiotów przesyłających dokumenty drogą elektroniczną. W Polsce jest już stosowany od kilku lat m.in. przy zawieraniu umów na odległość, czy podpisywaniu faktur. W związku z nowelizacją ustawy zostanie również wdrożony w ramach PZP.

Artykuł 10a ust. 5 znowelizowanego prawa zamówień publicznych stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ (jednolity dokument europejski), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Co podkreślono w dyrektywach (art. 42 ust. 4 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 48 ust. 4 dyrektywy 2004/17/WE), narzędzia wykorzystywane do celów komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych, jak również ich właściwości techniczne, muszą mieć charakter niedyskryminacyjny, ogólnodostępny oraz być kompatybilne z technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi będącymi w powszechnym użyciu.

W efekcie każdy dokument, w tym JEDZ musi być odpowiednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymogi bezpieczeństwa (określone w ustawie o usługach oraz identyfikacji elektronicznej). Bez podpisu Wykonawcy nie będą mogli uczestniczyć w żadnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętym po 18.04.2018 r.

Kto powinien stosować

Ustawa nakłada na Wykonawcę obowiązek podpisywania ofert kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku Zamawiających ustawa PZP nie obliguje ich do posiadania podpisu elektronicznego. Jednak idąc z duchem elektronizacji każdy dokument powinien być podpisany elektronicznie. Dlatego będąc Zamawiającym warto docelowo zaopatrzyć się we własny podpis.

Zakup podpisu

Kwalifikowany podpis elektroniczny można zakupić u jednego z dostawców, akredytowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji m.in.: Eurocert, KIR, PWPW, Certum by Asseco. Pełna lista znajduje się na stronie NcCert.  Obowiązujące są również podpisy wydane przez kwalifikowane podmioty w dowolnym kraju EU. Zarówno urządzenie, jak i sam podpis zamawia się bezpośrednio na stronie internetowej producenta.


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Koszt podpisu

Koszt stosowania podpisu elektronicznego jest postrzegany przez uczestników rynku zamówień publicznych jako istotna bariera w stosowaniu elektronicznych środków komunikacji. Ceny zestawów różnią się od siebie – w zależności od długości ważności certyfikatu (wydawany na rok lub dwa lata) oraz rodzaju nośnika do składania podpisu (np. czytnik kart usb). Średnio koszt bezpiecznego podpisu elektronicznego (cena zestawu z odpowiednim urządzeniem) wynosi około 300 zł brutto. Należy doliczyć do tego również roczny abonament, którego koszt to około 120 zł brutto. Abonament wymaga odnowienia w kolejnych latach. Warto pamiętać, że zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany, jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Instalacja

Procedury instalacji mogą się różnić w zależności od producenta podpisu, ale można wyodrębnić trzy główne kroki:

  • Instalacja oprogramowania oraz odpowiednich sterowników do czytników na komputerze – należy mieć zaktualizowaną Javę
  • Włożenie karty do czytnika w celu weryfikacji, czy podpis działa
  • Zainstalowanie odpowiednich certyfikatów.

Ścieżka certyfikacji to trzypoziomowy proces budowania zaufania do podpisu: certyfikat użytkownika podpisu jest poświadczany certyfikatem przez Centrum Certyfikacji. Następnie certyfikat wystawiany przez Narodowe Centrum Certyfikacji autoryzuje certyfikat Centrum Certyfikacji.

Podpisanie oferty z wykorzystaniem podpisu elektronicznego

Jeśli Zamawiający do komunikacji z Wykonawcą korzysta z Portalu e-Usług np. aplikacji e-Zamawiający to aktywny podpis elektroniczny wymagany jest każdorazowo. Przy składaniu oferty automatycznie uruchamia się aplikacja z podpisem oraz zostaje wygenerowany dokument z ofertą. Przy zatwierdzeniu następuje podpisanie. Z kolei sam podpis potwierdza się PINem. Po zatwierdzeniu system automatycznie składa ofertę. Dodatkowo, wykonawca ma możliwość wygenerowania pliku pdf ze złożonej oferty. Należy również pamiętać, że wszystkie załączniki do oferty podpisywane są poza aplikacją.


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Podobne