W art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazano, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (…) zwanego dalej – „jednolitym dokumentem”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Literalne brzmienie cytowanego przepisu nie pozostawia wątpliwości, iż taka forma stanowić ma generalną i obligatoryjną zasadę, a nie wyjątek, jak to było w dotychczasowym stanie prawnym.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy PZP za środki komunikacji elektronicznej należy uznać rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną lub faks.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w art. 2 pkt 5 wskazuje, że środkami komunikacji elektronicznej są: rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


Nowelizacja polskiej ustawy nie przewiduje jednak definicji środka elektronicznego, która w art. 2 ust. 1 pkt 19 dyrektywy 2014/24/UE została sformułowana następująco: sprzęt elektroniczny do przetwarzania (w tym także kompresji cyfrowej) i przechowywania danych, które są przesyłane, przekazywane i odbierane za pomocą przewodów, fal radiowych, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych.

Artykuł 10a ust. 5 znowelizowanego prawa zamówień publicznych stanowi, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Z treści nowelizacji nie wynika jednak, co należy rozumieć przez środek równoważny spełniający wymagania dla bezpiecznego podpisu elektronicznego. Definicja legalna przewiduje, iż jednym z takich środków jest faks. W praktyce nie jest możliwe, aby opatrzyć faks bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.

Nowe regulacje prawne stawiają też – postulowane przez dyrektywę 2014/24/UE – wymagania w przedmiocie powszechnej dostępności narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przez zamawiającego do komunikacji z wykonawcami, tak by spełniona została zasada niedyskryminowania wykonawców, którzy mogą potencjalnie ubiegać się o uzyskanie zamówienia.

Mając na uwadze treść art. 10a ust. 5, uznać należy, iż wątpliwa jest możliwość wnoszenia przykładowo oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej w tym faksu.

Wskazane zostały (art. 10c ust. 1) wyjątki od generalnej zasady obowiązkowego porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zaistnienia którejś z wyjątkowych sytuacji możliwość odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznych dotyczy jedynie części oferty i składana jest wtedy zamawiającemu za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca (art. 10c ust. 2).

W wyjątkowych sytuacjach zamawiający może odstąpić od korzystania z narzędzi, urządzeń i formatów plików, które są ogólnie dostępne. Oczywista jest konieczność ścisłego i zawężającego interpretowania sytuacji przewidzianych jako wyjątki od zasady.

Pomimo dodania do ustawy rozdziału 2a „Komunikacja zamawiającego z wykonawcami”, to wejście w życie nowelizacji nie spowoduje jednocześnie rozpoczęcia obowiązywania nowych zasad komunikowania się, ponieważ zamawiający muszą kupić narzędzia, urządzenia telekomunikacyjne, oprzyrządowanie i przeszkolić pracowników.


>> Sprawdź jak działa e-Zamawiający >>


 

Podobne