Nowoczesne zakupy budują efektywność biznesową firmy oraz stanowią element przewagi konkurencyjnej.

Współdzielenie ryzyka z parterami biznesowymi, źródło know-how, oszczędności finansowe i procesowe – to potencjał ukryty w obszarze zakupów.

W wielu przedsiębiorstwach potencjał ten jest na wyciągnięcie ręki.

Podstawowe pytanie brzmi tylko:

„Od czego zacząć budowę efektywnego działu zakupów?”.

Szybkie wygrane

Identyfikacja potencjału oszczędności w obszarze zakupów to działanie dla menedżerów, którzy w krótkim czasie chcą zobaczyć wymierne korzyści oraz zapewnić wsparcie przedsiębiorstwa w reorganizacji obszaru zakupowego.

Osiągnięcie szybkich wygranych, tzw. quickwins, w postaci oszczędności finansowych zwiększa poziom akceptacji na wprowadzane zmiany w obszarze zakupowym. Długie oczekiwanie na efekty w szybko zmieniających się warunkach ekonomicznych wpływa negatywnie na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Wiadomo jednak, że efektywnie działającego działu zakupów nie zbuduje się w kilka dni, jednakże w tym czasie można zidentyfikować miejsca, które w krótkim czasie umożliwią osiągnięcie znaczących oszczędności finansowych.

Można się również dowiedzieć, gdzie potencjał zakupów w firmie jest największy, jak najszybciej osiągnąć oszczędności. Dodatkowo dostaje się ocenę efektywności obszaru zakupowego oraz zakres działań prowadzących do jej szybkiej poprawy.

Kluczowe obszary

Identyfikacja potencjału odbywa się na podstawie metody bazującej na World Class Excellence Model . Marketplanet dostosował ją do warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych działających w polskim otoczeniu biznesowym.

Badamy efektywność operacyjną obszaru zakupowego w kluczowych obszarach. Oceniamy efektywność obszaru zakupowego, począwszy od analizy struktury organizacyjnej, procesów i procedur funkcjonujących w obszarze zakupów.

Otrzymany obraz jest odnoszony do celów i strategii przedsiębiorstwa. Podczas badania potencjału jednym z kluczowych elementów staje się analiza wydatków zakupowych oraz rynku dostawców.

Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie wskazać miejsca, w których przedsiębiorstwo może szybko osiągnąć wymierne oszczędności finansowe. Ostatni element badania to ocena narzędzi IT wspierających działalność procesów zakupowych.

potencjał oszczędności

Narzędzia wykorzystywane podczas identyfikacji potencjału

W ramach identyfikacji dokonujemy analizy dokumentacji w zakresie wewnętrznych regulacji funkcjonujących w przedsiębiorstwie i mających wpływ na kształt obszaru zakupowego.
W celu poszerzenia wiedzy organizowane są warsztaty oraz wywiady z kluczowymi interesariuszami. Zadaniem moderowanych warsztatów oraz wywiadów jest wypracowanie wstępnych rozwiązań optymalizacyjnych.

Po uzyskaniu pełnego obrazu obszaru zakupowego dokonujemy porównania obecnego stanu procesów zakupowych z pożądanym stanem dla podmiotów gospodarczych o zbliżonym profilu i potencjale działalności.

Korzyści

Identyfikacja potencjału w obszarze zakupów daje odpowiedź, jak i gdzie przedsiębiorstwo może osiągnąć szybkie oszczędności finansowe oraz procesowe, czyli quickwins.

Menedżer dostaje również informacje o mocnych i słabych stronach obszaru zakupowego wraz ze wskazaniem, co należy zrobić, żeby szybko zoptymalizować ryzyko związane z funkcjonowaniem obszaru zakupów.

Uzupełnieniem będzie przedstawienie rekomendacji kierunkowych oraz zdefiniowanie zakresu zmian koniecznych do wdrożenia w celu podniesienia efektywności obszaru zakupowego w długim okresie.

Podobne