Współczesna gospodarka w coraz większym stopniu opiera się na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji oraz kontraktów zawieranych w Internecie. Administracja publiczna, będąca istotną częścią obrotu gospodarczego, również podlega tym trendom.

Zmiany, jakie zachodzą w Polsce w obszarze stosowania elektronicznych zamówień publicznych, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, przebiegają znacznie wolniej, niż oczekują tego regulatorzy oraz uczestnicy rynku zamówień publicznych.

O stopniu digitalizacji zamówień publicznych świadczy nie tylko zakres wykorzystania elektronicznych trybów udzielania zamówień, np. licytacji elektronicznej, aukcji elektronicznej, lecz także korzystanie z innych narzędzi elektronicznych, w tym podpisu elektronicznego, cyfrowej dokumentacji przetargowej dla całości zamówień we wszystkich trybach.

Obowiązek stosowania elektronicznych środków komunikacji zamawiającego z wykonawcami wprowadza dyrektywa klasyczna ­– 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65) oraz dyrektywa sektorowa – 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243).

Termin implementacji europejskiego prawa do polskiego porządku prawnego upływa 18 kwietnia 2016 r. W zakresie elektronizacji postępowań w sprawie udzielenia zamówień prowadzonych przez centralnego zamawiającego przepisy weszły w życie 18 kwietnia 2017 r. W zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez pozostałych zamawiających weszły w życie 18 października 2018 r., z tym że: art. 10a ust. 1 w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wejdzie w życie 18 kwietnia 2018  r.

Wśród uczestników rynku zamówień publicznych istnieje wiele wątpliwości związanych z elektronicznym procesem zamówień publicznych. Najważniejsze z nich zostały omówione poniżej.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz e-booka

Podobne