Aukcje elektroniczne są szybkim i prostym elementem postępowania przetargowego. Najlepiej sprawdzają się przy udzielaniu mniej skomplikowanych zamówień o niewysokiej wartości, w szczególności dostaw lub usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych.

Jej stosowanie pozwala Zamawiającym na uzyskanie znacznie tańszych ofert niż w przypadku „klasycznych” procedur zamówień publicznych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w toku aukcji wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu uzyskują pełną informację o cenach zaoferowanych przez konkurentów – mogą zatem na bieżąco reagować na ich oferty, proponując korzystniejsze warunki cenowe.

Atutem aukcji elektronicznej jest również wysoka przejrzystość postępowania.
Co prawda jak wynika z danych, ilość postępowań przeprowadzanych przy użyciu aukcji elektronicznej rośnie z roku na rok, jednak procentowo wykazuje bardzo niewielki przyrost.

Jako przyczynę wskazuje się m.in brak odpowiednich narzędzi informatycznych do przeprowadzenia tego typu postępowań (jest tylko jedna bezpłatna platforma aukcji elektronicznych w Polsce), brak orientacji w procedurach wynikających z zastosowania tego rozwiązania oraz niedostateczną wiedzę w tym zakresie.

Jednak dotychczasowe analizy wskazują, że stosowanie aukcji elektronicznych może przynieść duże oszczędności zamawiającym. Przeprowadzenie aukcji elektronicznej umożliwia bowiem obniżenie zaoferowanych przez wykonawców cen o ok. 10-20%.

Jak wskazują dane Urzędu Zamówień Publicznych  w 2016 r. na udostępnianej przez UZP Platformie aukcji elektronicznych przeprowadzono 298 aukcji, zorganizowanych przez 38 Zamawiających, osiągając w sumie ponad 39 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych ofert pisemnych.

Wartość wszystkich wygranych w 2016 r. aukcji wyniosła 271 025 889,89 zł. Dzięki zastosowaniu aukcji Zamawiający uzyskali oferty w sumie o 39 244 162,85 zł. tańsze od ofert pisemnych składanych podczas postępowania. Przy czym największe oszczędności uzyskane ww sposób w jednej z aukcji wynosiły 12 537 743,24 zł.

Wykorzystanie dwurundowego zapytania przez naszego klienta – Wiśniowski –  wygenerowało 43 tys. zł oszczędności w krótkim czasie. Zapytanie dotyczyło artykułów BHP dla ochrony pracowników. Zapoznajcie się z poniższym case study.

licytacje elektroniczne

 

 

 

Podobne