Na wstępie należy zaznaczyć, że dylemat postawiony w tytule artykułu ma wymiar jedynie przejściowy, gdyż począwszy od 18 kwietnia 2018 r. dokument będzie mógł być przekazywany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą narzędzia przygotowanego przez Komisje Unii Europejskiej.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, czyli oświadczenie wykonawcy

JEDZ stanowi oficjalne oświadczenie wykonawcy, w którym stwierdza on, że:

 • nie znajduje się w sytuacji, w której musi lub może zostać wykluczony,
 • spełnia stosowne kryteria kwalifikacji,
 • spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone na potrzeby ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału.

Jednolity europejski dokument zamówienia zawiera następujące części i sekcje:

Część I. Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Część II. Informacje dotyczące wykonawcy

Część III. Kryteria wykluczenia:

 • A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo
 • B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne
 • C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Część IV. Kryteria kwalifikacji:

 • Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji
 • A: Kompetencje
 • B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • C: Zdolność techniczna i zawodowa
 • D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V. Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI. Oświadczenia końcowe

JEDZ ma charakter tymczasowy. Wykonawca, który wygra przetarg, musi przedstawić zaświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w JEDZ – aktualne na dzień ich złożenia, a nie jak było dotychczas na dzień składania oferty.

W praktyce, europejski dokument zamówienia eliminuje obowiązek przedstawiania przez wykonawców na wcześniejszych etapach postępowania przetargowego znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów odnoszących się do przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji.

Dokument zamówienia jest składanym przez wykonawców oświadczeniem stanowiącym dowód wstępny, zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie.

Stanowi to wyraźne uproszczenie. Odpowiednich zaświadczeń od wybranego wykonawcy, a nie od wszystkich oferentów Zamawiający żąda dopiero po wyborze jego oferty.

Okres przejściowy

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz konkursach, których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych może przedstawić Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek wykluczenia z postępowania. Mogą to zrobić w drodze elektronicznej lub papierowej.

Sytuacja ulegnie zmianie od dnia 18 kwietnia 2018 r. dokument będzie mógł być przekazywany tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą narzędzia przygotowanego przez Komisje Unii Europejskiej.

W przypadku krajowych progów Pzp, JEDZ należy składać do tzw. postępowań unijnych, gdzie ogłoszenia wysyła się do Biuletynu Unijnych Zamówień Publicznych (TED). Zgodnie z progami obowiązującymi w 2017 roku, obowiązek ten dotyczy odpowiednio:

Dostawy i usługi
:

Podstawowy obowiązujący próg to 135 000 euro – 563 611,50 zł netto

Podwyższony próg to 209 000 euro – 872 554,10 zł netto – obowiązuje, kiedy zamawiającym jest:

 • jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • uczelnia publiczna,
 • państwowa instytucja kultury,
 • państwowa instytucja filmowa,
 • jednostka sektora finansów publicznych, dla której organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
 • jednostka spoza sektora finansów publicznych

Najwyższy próg wynosi 418 000 euro – 1 745 108,20 zł netto – obowiązuje w przypadku udzielania zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Roboty budowlane

Próg to 5 225 000 euro – 21 813 852,50 zł netto – niezależnie od rodzaju zamawiającego i charakteru zamówienia.

Do 18 kwietnia 2018 roku JEDZ można przesyłać zamawiającemu pisemnie (wydruk – papierowa wersja formularza) lub drogą elektroniczną (przede wszystkim pocztą elektroniczną i faksem). Zamawiający może jednak ograniczyć sposób komunikacji w SIWZ.

Po 18 kwietnia 2018 roku JEDZ będzie mógł być przesyłany tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Powinien być podpisywany pod rygorem nieważności bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka.

Powyższe jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. W przepisie tym określono, że jednolity europejski dokument zamówienia przedstawia się wyłącznie w formie elektronicznej. Stosowanie tego przepisu może zostać odroczone najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Po 18 kwietnia 2018 roku JEDZ będzie mógł być przesyłany tylko i wyłącznie drogą elektroniczną oraz powinien być podpisywany pod rygorem nieważności bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka.

Papierowo czy elektronicznie?

Podsumowując, przesyłanie JEDZ drogą elektroniczną bezpośrednio przez platformę zakupową zintegrowaną z TED jest zależne od udostępnienia takiej możliwości ze strony TED. W moim rozumieniu wysyłanie TED drogą mailową nie jest pełną elektronizacją tego procesu.

Nie mniej jednak, przejście na pełną elektronizację powinno być skonwertowane w czasie z możliwościami pełnej elektronizacji procesów zakupowych. Inaczej mówiąc nie widzę konieczności, ani efektów ekonomicznych w elektronizacji odrębnej tylko tego pojedynczego w sumie elementu komunikacji z rynkiem dostawców.

Podobne