W dniu 12 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotne warunki zamówienia m.in środki przy użyciu których będzie komunikował się z wykonawcami w postępowaniu.

Komunikacja w tej formie dotyczy całego postępowania: zarówno przed złożeniem oferty, złożenia samej oferty, jak również po wyborze wykonawcy.

Zgodnie z rozporządzeniem, elektroniczna komunikacja z wykonawcami może być prowadzona z wykorzystaniem:

  • platformy zakupowej;
  • poczty e-mail,
  • fax;

Oczywiście dwie ostatnie formy trudno uznać za „elektroniczne’’. Dodać jednak należy, że rozporządzenie w tym zakresie powiela zapisy ostatniej nowelizacji ustawy Pzp.

W przypadku platformy zakupowej, powinna ona zapewnić jako wymogi minimalne:

  • identyfikację podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożonych przez te podmioty, oraz rozliczalność innych działań przez nie podejmowanych; ,
  • ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia; ,
  • możliwość, wyłącznie osobom uprawnionym, ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach oraz możliwość udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców; ,
  • możliwość usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ich wycofania albo zmiany przez wykonawcę. ,
  • ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia; ,
  • integralność i autentyczność przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), innego niż kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

Chcesz się dowiedzieć więcej, co Cię czeka po 18.10.2018r. i jak się przygotować do zmian.
Zapisz się na nasz bezpłatny webinar:

Zagrożenia i szanse dla zamawiających związane z elektronizacją zamówień publicznych

Podobne