Platforma e-Zamówienie obejmować będzie następujące moduły:

 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia

platforma e-zamówienia

Schemat Platformy e-Zamówienia

Centralne Repozytorium Danych – przechowuje metadane dotyczące prowadzonych postępowań oraz ustrukturyzowane dane niezbędne do monitorowania i analiz rynku zamówień publicznych, w tym ze wszystkich ogłoszeń. Z repozytorium będą wymieniały dane pozostałe moduły.

Biuletyn Zamówień Publicznych – repozytorium wszystkich ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych. Moduł ten obejmuje w szczególności następujące komponenty:

 • zamieszczanie ogłoszeń – odpowiedzialny za przygotowanie i publikację ogłoszeń
 • zapytań – odpowiedzialny za przeszukiwanie bazy ogłoszeń; umożliwia wyszukiwanie za pomocą analizy tekstowej (tzw. full text search) i wyszukiwanie przez skojarzenia (tzw. wyszukiwanie semantyczne), umożliwia też wyszukiwanie zamówień po wybranych polach (tzw. advanced search)
 • powiadomień i subskrypcji – wysyła powiadomienia o nowych ogłoszeniach w dziedzinach/kategoriach wybranych przez użytkownika.

BZP będzie pełnił funkcję centralnego publikatora ogłoszeń, tzn. będzie miejscem publikacji wszystkich ogłoszeń (powyżej i poniżej „progów unijnych”) przy zachowaniu jednolitej struktury danych.

Moduł Monitorowania i Analiz – umożliwi przegląd i wyszukiwanie informacji dotyczących konkretnych postępowań. Dodatkowo udostępni funkcjonalności pozwalające na przetwarzanie danych dotyczących wszystkich zamówień w celach statystycznych, analitycznych oraz kontrolnych.

Moduł będzie służył wszystkim interesariuszom zamówień publicznych. Jak przewidują projektanci oferować będzie usystematyzowane, „przyjazne” narzędzie wspomagające realizację zadań postawionych przed Prezesem UZP w zakresie monitorowania, kontroli i sprawozdawczości.

Za pomocą modułu możliwy będzie monitoring i kontrola poszczególnych postępowań, a także całego rynku zamówień publicznych w Polsce.

W ramach Modułu udostępnione zostanie narzędzie Business Intelligence pozwalające na wygodne raportowanie, przetwarzanie i analizę zebranych danych zintegrowanych, przekrojowych. Udostępniona zostanie również funkcja umożliwiająca analizę potencjału rynku zamówień publicznych przez zamawiających i wykonawców.

Moduł Aukcji i Licytacji Elektronicznych — umożliwiający przeprowadzanie aukcji i licytacji elektronicznej w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Moduł eSender – moduł realizujący usługę przesyłania ogłoszeń w wymaganym formacie do publikacji w TED i pobierania potwierdzeń publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Integralną częścią eSendera jest usługa przygotowywania ogłoszeń w formacie wymaganym przez publikator TED (zgodnie z obowiązującymi formularzami).

Moduł Przyjmowania i Zabezpieczania ofert/wniosków. — zgodnie z Art.10a. ust.1 ustawy Pzp od 18 października 2018 r. składanie ofert i wniosków oraz wszelka komunikacja między zamawiającym a wykonawcami obowiązkowo będzie odbywała się przy „użyciu środków komunikacji elektronicznej”.

Oferty (lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) składane będą na Platformę e-Zamówienia. W celu zagwarantowania integralności i nienaruszalności złożonych ofert do terminu ich otwarcia, wykonawcy będą zobowiązani do ich szyfrowania z wykorzystaniem dwóch par kluczy szyfrujących: zamawiających i wygenerowanych na Platformie e-Zamówienia.

Wraz z upływem ww. terminu, oferty z kluczem prywatnym wygenerowanym na Platformie będą przekazywane zamawiającym.

Działanie modułów Platformy wspierać będą w szczególności następujące komponenty:

 • Manager Tożsamości – odpowiada za rejestrację, identyfikację elektroniczną, uwierzytelnienia oraz autoryzację interesariuszy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zarządca Kluczy – odpowiada za generowanie i udostępnianie kluczy szyfrujących w celu realizacji zabezpieczeń kryptograficznych ofert / wniosków
 • Administracyjny – wspomagający realizację zadań Administratora Merytorycznego Gestora.
 • System Obsługi Zagadnień (SOZ) – rejestruje i obsługuje zgłoszenia użytkowników (Help Desk).

 

Podobne