Komisja Europejska opublikowała w kwietniu 2012 roku Strategię na rzecz e-zamówień (COM (2012) 179), w ramach której określa najważniejsze działania planowane celem wsparcia pełnego przejścia na elektroniczne zamówienia publiczne.

Komisja Europejska w Strategii wskazuje:
E-zamówienia mogą znacznie uprościć sposób przeprowadzania przetargów, ograniczyć ilość odpadów i przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników zamówień (niższych cen, lepszej jakości) poprzez wspieranie konkurencyjności na całym wspólnym rynku. Mogą one również przyczyniać się do rozwiązania dwóch podstawowych problemów współczesnej gospodarki europejskiej: potrzeby zwiększenia efektywności wydatków publicznych w kontekście ograniczeń budżetowych oraz potrzeby znalezienia nowych źródeł wzrostu gospodarczego. Instytucje i podmioty zamawiające, które wprowadziły już e-zamówienia, osiągają zazwyczaj oszczędności pomiędzy 5 a 20 %; z ich doświadczeń wynika również, że koszty inwestycji szybko się zwracają. Biorąc pod uwagę rozmiar całego rynku zamówień publicznych w UE, każde 5% oszczędności może oznaczać dodatkowe 100 mld EUR w budżetach publicznych. E-zamówienia to również znaczne korzyści dla środowiska – zmniejszenie zużycia papieru i ograniczenie konieczności transportu, jak również zmniejszenie kosztów prowadzenia archiwum i związanego z tym zużycia energii […]

Oszczędności z tytułu elektronizacji zamówień publicznych

Podobne korzyści z wprowadzenia e-zamówień można uzyskać również w Polsce.
Z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że wartość rynku zamówień udzielanych na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w roku 2015 wyniosła 116,3 mld zł. (w roku 2014 – 133,2 mld zł, w roku 2013 – 143,2 mld zł).

W przypadku postępowań o wartości od najniższego progu ustawowego 30 000 euro) do progów unijnych, wykazana przez zamawiających w ocznych sprawozdaniach kwota zamówień publicznych wyniosła 33,1 mld zł (w roku 2014 – 40,0 mld zł; w 2013–41,0 mld).

W odniesieniu do postępowań o wartości powyżej progów unijnych szacunki oparte o treść rocznych sprawozdań pozwalają na określenie sumy zakontraktowanych kwot na poziomie ok. 83,2 mld zł (w roku 2014 – 93,2 mld zł; w 2013 –102,2 mld zł).

Z przekazanych sprawozdań wynika, iż w roku 2015 na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania Pzp określonych w art. 4 oraz art. 136-138 udzielono zamówień na kwotę ok. 88,0 mld zł (w roku 2014 – 97,2 mld zł a w roku 2013 – 74,7 mld zł), z tego 31,2 mld zł (w roku 2014 – 28,3 mld zł a w roku 2013 – 23,8 mld zł) wydatkowano na zamówienia, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości najniższego progu ustawowego (30 000 euro).

e-zamówienia
Rynek zamówień publicznych w Polsce 2013-2015

Na podstawie powyższych danych i doświadczeń innych państw, oszczędności z tytułu elektronizacji zamówień publicznych w Polsce można ostrożnie szacować na 10 – 20 mld zł rocznie.

Elektroniczne narzędzia zakupowe na rynku B2B

Znacznie bardziej optymistyczne dane płyną z B2B (ang. business-to-business) od dawna wykorzystującego elektroniczne narzędzia zakupowe. Wartość całego rynku B2B w Polsce w 2014 r wyniosła ponad 2.17 bln zł, z czego 215 mld zł to wartość e-rynku – internetowych zakupów przedsiębiorstw.

Z doświadczeń firmy Marketplanet, płynących z obsługi ponad 110 000 elektronicznych postępowań zakupowych rocznie o wartości ponad 23 mld zł, wynika, że średnia oszczędność ze stosowania elektronicznych narzędzi zakupowych, to 30 %, a maksymalny poziom oszczędności jaki można uzyskać, to nawet 60%.

Eksperci firmy Marketplanet podkreślają, że takie wyniki nie byłyby jednak możliwe bez wykorzystania aukcji elektronicznej.

Aukcja elektroniczna jest narzędziem umożliwiającym negocjacje warunków handlowych drogą elektroniczną, w którym występuje wysoki stopień konkurencji pomiędzy oferentami. Rezultat analizy przeszło 100 tys. aukcji elektronicznych przeprowadzonych przez Marketplanet przedstawiono w poniższej tabeli.
e-zamówienia
Potencjał oszczędności przy wykorzystaniu aukcji elektronicznych – przykłady

Inne korzyści wynikające ze stosowania e-zamówień.

  • Zwiększenie dostępności zamówień dla wykonawców i tym samym zwiększenie konkurencji w postępowaniu.
  • Zwiększenie dostępności dokumentacji przetargowej oraz ułatwienie komunikacji
    z zamawiającym.
  • Oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych.
  • Przyśpieszenie komunikacji procesów.
  • Zwiększenie przejrzystości procedury i ograniczenie zjawisk o charakterze korupcjogennym,
  • Środki komunikacji elektronicznej mogą zapewnić zainteresowanym wykonawcom szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji związanych z postepowaniem.
  • Bardziej skuteczne zarzadzanie zamówieniami – przejście na elektroniczna formę udzielania zamówień zwiększa możliwość racjonalizacji i przeglądu procedur (zamawiający uzyskuje możliwość szybkiego uzyskiwania różnego rodzaju danych statystycznych oraz innych informacji związanych z udzielonymi zamówieniami, które następnie może przetworzyć i poddać gruntownej analizie); procedury udzielania zamówień można zintegrować z pozostała częścią działalności zamawiających (w ramach jednego systemu informatycznego lub poprzez integracje kilku różnych systemów – np. systemu elektronicznych zamówień oraz systemu zarzadzania dokumentacja elektroniczna), co zapewni większą spójność i wydajność działalności.
  • Standaryzacja dokumentów przetargowych oraz składanych przez wykonawców ofert, wniosków, zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia itp.

 

Podobne