Według badania przeprowadzonego przez Marketplanet, 55% menedżerów ds. zakupów wskazuje na potrzebę wsparcia planowania zakupów swojej firmy narzędziami IT. Zastanawiającym jest, dlaczego tylko połowa badanych jest tego zdania?

Czy jest to związane z brakiem wiedzy na temat tego, jak profesjonalne platformy zakupowe mogą wesprzeć proces planowania i jakie korzyści to za sobą niesie? Czy też uważają oni, że posiadają już wystarczająco dobrze zorganizowany proces planowania zakupów, np. wsparty podstawowym narzędziem, jakim jest Excel? Planowanie zakupów wsparte profesjonalnymi narzędziami IT to jednak realne korzyści dla Twojego biznesu – i warto przekonać się, jakie.

Dostosuj planowanie do potrzeb Twojej firmy

Każda organizacja powinna dostosować proces planowania zakupów do swoich możliwości. Mała firma, o prostym procesie produkcyjnym bazującym na kilku czy kilkunastu produktach, prowadząca pojedyncze projekty inwestycyjne może spokojnie oprzeć swój proces planowania na prostych narzędziach informatycznych i nieskomplikowanym systemie. Inaczej jest w przypadku dużych, wielopodmiotowych organizacji. One powinny już tworzyć plany zakupów jako odrębne, istotne z punktu widzenia strategii i efektywności działania całości firmy.

Dzisiaj przybliżamy korzyści z wykorzystania zaawansowanych rozwiązań zakupowych w zakresie planowania zakupów na przykładzie platformy zakupowej Marketplanet.

1.Wykorzystanie efektu korzyści skali

Jeśli twoja firma ma kilka lokalizacji, to zdecydowanie docenisz moduł Planowania Zakupów. System pomoże Ci w agregacji planów poszczególnych jednostek , umożliwi opracowanie planu w podziale na plany zakupów poszczególnych jednostek organizacyjnych i na plan zakupów centralnych. Centrala wysyłając plan zakupów może poprosić podległe jednostki o ustosunkowanie się do zaproponowanych cen jednostkowych oraz ilości zakupu danego asortymentu. Na poziomie lokalnym rejestracja pozycji planu umożliwia zgłaszanie dowolnej potrzeby lub wprowadzenie zapotrzebowania na asortyment zgłaszany przez centralę.

Dzięki ujednoliconej liście kategorii asortymentowych system grupuje pozycje  planów zakupowych według wybranego klucza kategorii.

Na podstawie uzyskanych informacji, takich jak opis przedmiotu zamówienia, wymagane terminy realizacji i wartości szacunkowe, pracownicy centralnej jednostki zakupowej dokonują agregacji zakupów wskazując, które z nich będą realizowane centralnie, a które samodzielnie przez jednostki organizacyjne. Pozwala to w efekcie na osiągniecie oszczędności poprzez wykorzystanie korzyści skali w zakupach poszczególnych asortymentów i na wyłonienie asortymentu, który stanowi w firmie zakupy strategiczne, a to przekłada się na duże oszczędności dla firmy.

2. Zmniejszenie zakupów adhoc

Moduł Planowanie Zakupów wspiera proces efektywnego planowania zakupów w organizacji w określonych cyklach czasowych, w zależności od wewnętrznych praktyk firmy. Umożliwia to negocjacje warunków na dłuższy okres na większy wolumen w ramach np. umowy ramowej, co pozwala na uzyskanie preferencyjnych warunków, w przeciwieństwie do zakupów realizowanych adhoc.

3. Kontrola wydatków

Pogrupowanie pozycji planu według ujednoliconej kategorii asortymentowej ułatwia podejmowanie decyzji związanych z planowaniem wydatków i ich kontrolę.

System daje możliwość planowania na różnym poziomie szczegółowości. Można planować w rozbiciu na asortymenty/usługi oraz grupy asortymentów/usług.

Na Platformie Zakupowej Marketplanet można tworzyć plany inwestycyjne z kilkuletnim wyprzedzeniem, odnoszące się do przyszłych założeń budżetowych. To wszystko ułatwia planowanie wydatków i ich kontrolę w ujęciu rzeczowo-finansowym.

4.Kontrola realizacji planu

Firma zyskuje większą kontrolę nad samą realizacją planu zakupowego oraz ma łatwy dostęp do bazy planów zakupowych. Zakupy w Twojej firmie stają się przemyślane i uporządkowane, a Ty zyskujesz nad nimi kontrolę i generujesz oszczędności.

5.Szybka komunikacja dzięki elektronicznej wymianie dokumentów

Komunikacja na etapie przygotowania i kontroli realizacji planów odbywa się całkowicie elektronicznie, co znacznie przyspiesza proces i ułatwia jego kontrolę w każdym momencie.

O Platformie Marketplanet:

Platforma Marketplanet to kompleksowe  rozwiązanie wspierające obszar zakupów w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Narzędzie powstało na bazie doświadczeń z wdrożeń w największych firmach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Platforma kompleksowo  usprawnia proces zakupowy  w przedsiębiorstwie poprzez:

  • łatwe tworzenie standardowych potrzeb zakupowych w firmie
  • wsparcie procesu wyboru dostawcy od analizy rynku, po wybór i ocenę dostawcy
  • efektywny proces zarządzania umowami
  • zamówienia elektroniczne, powiadomienia o odbiorze i elektroniczne faktury
  • łatwą integracje z systemem ERP w Twojej firmie i potężny moduł raportowania dla kontroli wydatków

Podobne