Kolejny etap prac legislacyjnych nad zmianami w zamówieniach publicznych za nami. W dniu 05.05.2016 r. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Pzp oraz niektórych innych ustaw przedłożyła sprawozdanie o projekcie ww. ustawy.

Europejska polityka innowacji

W oczekiwaniu na nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), prezentujemy nowy tryb udzielenia zamówienia, który zostanie wprowadzony w drodze ww. nowelizacji, a którym jest partnerstwo innowacyjne.

Nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, który będzie dostępny dla zamawiających zobowiązanych do stosowania Pzp, ma szansę stać się narzędziem umożliwiającym zamówieniom publicznym wpisać się na trwale w charakterze mechanizmu stymulującego rozwój innowacyjnej gospodarki.

Rozwój innowacji stał się ważny elementem polityki Unii Europejskiej, wchodząc w zakres poszczególnych polityk sektorowych, a jednym z unijnych sektorów wspierających innowacyjność stały się zamówienia publiczne. Nowe dyrektywy unijne, które zostały przyjęte w lutym 2014 r., wychodzą naprzeciw tej europejskiej polityce innowacji, uwzględniając innowację jako jeden z dodatkowych celów, obok polityki środowiskowej i społecznej, który ma być realizowany za pośrednictwem systemu zamówień publicznych.

Partnerstwo innowacyjne, jako odrębny tryb udzielenia zamówienia, znalazło się w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustanowienia partnerstwa innowacyjnego przez zamawiających zobowiązanych do  stosowania przepisów Pzp jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, a następnie udzielenie zamówienia na ten innowacyjny produkt, świadczenie innowacyjnej usługi lub wykonanie innowacyjnych robót budowlanych, które są wynikiem tych prac, pod tym jednak warunkiem, że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom uzgodnionym między zamawiającym, a partnerami.

Nowy instrument, nowe możliwości

Tryb partnerstwa innowacyjnego doskonale nadaje się do wykorzystania przez tych zamawiających, którzy poszukują w swojej bieżącej działalności rozwiązań innowacyjnych, których obecny rynek nie oferuje. Procedura partnerstwa innowacyjnego daje ponadto szansę realizacji innowacyjnych projektów, które z założenia opierają się w trakcie ich realizacji na współpracy sektora publicznego, prywatnego i instytucji naukowych i badawczych. Trzeba podkreślić, że żaden z dotychczasowych instrumentów z zakresu zamówień publicznych nie dawał w tym zakresie tylu możliwości, jakie niesie właśnie partnerstwo innowacyjne.

Siła partnerstwa innowacyjnego wynika z możliwości  ww. sektorowego połączenia potencjałów trzech partnerów: świat nauki, sektor publiczny i prywatny. Idee i innowacyjne rozwiązania stworzone przez świat nauki są wspierane środkami finansowymi i komercjalizowane przez sektor prywatny, by w końcu ostatecznie trafić  w zapotrzebowania na innowacyjne towary, usługi czy roboty budowlane sektora publicznego. Partnerstwo innowacyjne może zatem pełnić rolę łącznika między ww. partnerami gwarantując tym samym przepływ innowacyjności i budowę gospodarki na niej opartej.

Sektor publiczny przez lata pozostawał zamknięty na potrzeby innowacyjności. Dziś coraz częściej można spotkać się ze zjawiskiem, w którym zwykłe zaspokajanie usług publicznych przez przedstawicieli sektora publicznego, które sprawdzało się przed laty, pozostaje niewystarczające z punktu widzenia odbiorców ww. usług. Dlatego też koniecznym staje się sięganie po nowe rozwiązania, których nie dostarczał do tej pory system zamówień publicznych.

Co dokładnie oznacza „partnerstwo innowacyjne” w projekcie ustawy?

Zgodnie z treścią projektu nowelizacji partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nim negocjacje, a następnie zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych.

Projekt ustawy definiuje również pojęcie innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej, poprzez którą należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.

Elastyczna współpraca i mniej sztywne procedury

Ważnym jest, że zgodnie z projektem ustawy zamawiający oceniając spełnianie przez wykonawcę warunki udziału w postępowaniu uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych.

Zamawiający będzie wybierał w trybie partnerstwa innowacyjnego ofertę najkorzystniejszą na podstawie najkorzystniejszego bilansu ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Partnerstwo innowacyjne będzie się składało z kilku etapów odpowiadających kolejności działań w procesie badawczo – rozwojowym, w szczególności będzie ono mogło obejmować prototypowanie oraz wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub ukończenie robót budowlanych.

Zamawiający będzie mógł po każdym etapie zakończyć partnerstwo innowacyjne lub w przypadku partnerstwa innowacyjnego z kilkoma partnerami zmniejszyć liczbę partnerów przez rozwiązanie poszczególnych umów, pod warunkiem że zamawiający wskaże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia taką możliwość oraz określi warunki skorzystania z niej.

Partnerstwo innowacyjne, ze względu na możliwość prowadzenia przez strony dość elastycznej współpracy, wyłamuje się ze sztywnych ram procedur udzielania zamówień klasycznych, a tym samym daje zdecydowanie więcej możliwości niż klasyczne, znane wszystkim do tej pory procedury udzielania zamówień publicznych. Niesie zatem nadzieję, na to że będzie kolejnym zjawiskiem uelastyczniającym system zamówień publicznych w Polsce i przybliżającym go do realnych potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.

Podobne