Projekt nowej ustawy o zamówieniach publicznych  jest już dostępny do publicznego wglądu. Termin wdrożenia do polskiego prawa dyrektyw unijnych, będących podstawą stworzenia powyższych ustaw, upływa 18 kwietnia 2016 r. Obecnie projekt rządowy trafił do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Nowy akt prawny

Rząd zdecydował się na rozwiązanie radykalne w formie. Zamiast po raz kolejny „łatać’’ obecną ustawę z 2004 roku, wybrał pracę nad zupełnie nowym aktem prawnym. Będzie jeszcze czas na przyjrzenie się w szczegółach propozycjom rządowym, które w prostej linii są przeniesieniem nowej Dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych, jak i na ocenę realnych skutków reformy, jednak już możemy wypunktować najważniejsze jej założenia:

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:
  a) wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym,
  b) wprowadzenie obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu e-profilu nabywcy,                                       c) stworzenie elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień oraz profil nabywcy i aukcje elektroniczne,
 2. Uproszczenie procedur
 3. Lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego
 4. Skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień
 5. Przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków
 6. Fakultatywność wadium
 7. Dowolność terminu związania ofertą
 8. Ograniczenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia)
 9. Nowa procedura partnerstwa innowacyjnego z pominięciem ścieżki otwartego przetargu, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku
 10. Możliwość wyłączenia obligatoryjnej dotychczas zasady jawności
 11. Pozacenowe kryteria wyboru
 12. Wybór oferty uwzgledniającej nie tylko cenę lub koszt, ale także inne aspekty niż cena lub koszt
 13. Promowanie użycia przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.
 14. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50 proc. do 30 proc.;

Wiele rozwiązań może wzbudzać kontrowersje, np. wyłączenie zasady jawności ofert dzisiaj dotyczy tylko części zastrzeżonej wyraźnie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Podobnie można potraktować odgórne ograniczenie poświadczenia zdolności ekonomicznej do dwukrotności szacowanej wartości zamówienia. Innym warto kibicować; elektronizacja zamówień i komunikacji z dostawcami, umożliwienie „poprostowania’’ warunków handlowych po wyborze wykonawcy, to od lat postulowane kierunki zmian.

Pamiętajmy jednak, że obecny projekt ma charakter wstępny – na ścieżce legislacyjnej jego brzmienie będzie jeszcze ewaluować.

Cały projekt jest dostępny na stronie UZP:  Projekt ustawy

 

Podobne