W dniu 25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie  Prawo zamówień publicznych. Od dziś cena nie będzie decydującym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. To największa od 10 lat reforma w PZP.

Największe reformy w przetargach publicznych w ciągu ostatniej dekady

Najważniejsza, wręcz przełomowa zmiana dotyczy stosowania kryterium ceny  jako jedynego wyznacznika jedynie w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Zmiana radykalnie zmieni sytuacje, zwłaszcza w zamówieniach publicznych udzielanych w sektorze administracji państwowej i samorządowej, gdzie w większości przypadków jedynym kryterium wyboru jest cena. Można mieć tylko nadzieję, że sformułowania: „powszechnej dostępności” i „ustalonych standardów jakościowych’’ doczekają się klarownej wykładni.

Jakie inne zmiany wprowadza nowelizacja?

Jeśli chodzi o inne zmiany w ustawie, warto zwrócić uwagę na wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia. Dotyczyć one mogą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w usługach specjalistycznych i profesjonalnych. Powinno wzmocnić pozycję wyspecjalizowanych firm doradczych, czy też świadczących usługi outsourcingu, które dysponują wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Na wszystkie zmiany trzeba będzie poczekać

Chociaż nowelizacja została już uchwalona, na wszystkie zmiany trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.  We wrześniu reformy trafią pod obrady Senatu.

Podobne