Ustawa PZP zmienia się tak często, że zapowiedź kolejnych zmian, nie robi już zapewne na nikim większego wrażenia. Tym razem jednak zakres zapowiadanych zmian będzie szeroki, gdyż zmianie uległo ustawodawstwo europejskie. 11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe Dyrektywy w zakresie zamówień publicznych. Kraje członkowskie UE mają 24 miesiące na implementację Dyrektyw do swoich wewnętrznych uregulowań.

Przyjęte dyrektywy to:

  • Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych,
  • Dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
  • Dyrektywa w sprawie udzielania koncesji.

Wprowadzona Dyrektywa w sprawie zamówień publicznych zakłada w szczególności: obowiązkowe przejście na komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym, powszechność stosowania katalogów elektronicznych. Wprowadzenie takich regulacji to wyłom w dotychczasowej zasadzie pisemności postępowania w PZP. Elektroniczna komunikacja z dostawcami będzie równoprawną formą.

Inne istotne zmiany zakładają krótsze niż dotychczas terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i na złożenie oferty. Nowe przepisy ułatwiają także ubieganie się o zamówienia publiczne, przede wszystkim poprzez zmniejszenie wymagań stawianych wykonawcom w zakresie dokumentacji oraz ograniczenie maksymalnego poziomu wymagań w odniesieniu do zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców. Warto jeszcze nadmienić o nowej formule „oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie może obejmować najlepszą relację jakości do ceny, którą ocenia się na podstawie kryteriów obejmujących aspekty jakościowe, ekologiczne lub społeczne związane z przedmiotem zamówienia. Takie podejście pozostawia otwartą furtkę do powszechnego stosowania TCO, czyli wycenie oferty opartej o całkowite koszty posiadania w całym cyklu życia produktu.

Nie ma jednocześnie w zapisach Dyrektyw, przymusu stosowania poza cenowych kryteriów wyboru oferty, chociaż Dyrektywy upoważniają państwa członkowskie do ograniczenia w przepisach lokalnych możliwości stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium udzielenia zamówienia.

Kraje członkowskie UE mają 24 miesiące na implementację Dyrektyw do swoich wewnętrznych uregulowań.

Podobne