Departamenty zakupów w międzynarodowych korporacjach osiągnęły stan dojrzałości, wzmacniając swoją pozycję wewnątrz organizacji i implementując rozwiązania by zoptymalizować koszty na poziomie globalnym. Wzmocnieni sukcesami ostatnich lat, liderzy zakupów szukają nowej roli, którą będą pełnić ich działy, rolę, wykraczającą poza cięcie kosztów. Pragną wykreować postawę skierowaną na wzrost i globalne tworzenie wartości dla swoich firm – to główne wnioski raportu „The Ivalua Procurement Executives Survey of 2013”.

Menedżer ds. zakupów – Jak widzi swoje cele?

Dzisiaj działy zakupów aspirują do bycia generatorem tworzenia wartości. Największy potencjał zarządzający zakupami dostrzegają w zarządzaniu innowacjami i ryzykiem, choć bacznie przyglądają się także satysfakcji klienta, CSR, R&D. W raporcie wymieniono trzy elementy, które według menedżerów ds. zakupów, pełnią istotną rolę w procesie tworzenia wartości – włączenie departamentów zakupów na wczesnych etapach w projektach innowacyjnych; łączenie celów zakupów ze strategiami globalnymi ich organizacji oraz implementacja technologii informatycznej do wsparcia zakupów. Te kwestie stanowią warunek wstępny do zwiększenia jakości wyników departamentów zakupów i osiągnięcia przez nie strategicznej, nowej roli – generatora wartości.

Wydaje się jednak, że wpływ działów zakupów jest wciąż ograniczony, a najczęściej wypływa to, jak wynika z raportu, z braku poparcia zarządu dla „inicjatyw zakupowych”, braku współpracy z innymi obszarami biznesowymi oraz znikomej przejrzystości danych zakupowych. Mimo to, raport ukazał, że 9 na 10  menedżerów ds. zakupów postrzegają rolę swych departamentów już jako coś więcej niż tylko „cięcie kosztów”. Liderzy postrzegają swoje działy jako „twórców wartości”, które będą sięgały swym zasięgiem coraz większe obszary.M

Departamenty zakupów zaczynają coraz bardziej angażować się w inne obszary wewnątrz swoich organizacji. Odzwierciedla to próba wzmożonej współpracy z kadrą zarządzającą, w celu włączenia zakupów np. w proces tworzenia nowego produktu,  lub ustanowienia zakupów  jako doradcy i/lub wykonawcy badań na potrzeby strategiczne. Inicjatywy zakupowe zdaniem menedżerów w największym stopniu mogą przełożyć się na obszar finansów (75% menedżerów wskazało ten obszar) , zarządzanie dostawcami (63%), kontrolę procesów, czy zwiększenie satysfakcji klientów.

 

Zakupy przyjmują także nową rolą we współpracy ze swoimi dostawcami, angażując ich już na wczesnym stadium budowania łańcucha tworzenia wartości, szczególnie w procesach R&D.

Kolejny wynik badania wskazuje na wprost proporcjonalną zależność między długością stażu działu zakupów, a powiązaniem jego celów z celami firmy. Zdecydowana większość departamentów (73%) już ten stan osiągnęła. Na podstawie wyników badania możemy wnioskować, że kończy się pewien etap w rozwoju funkcji zakupowych w firmach – departamenty zakupowe dopasowują swoje cele i strategie do odgórnych celów i strategii swoich korporacji. Tym samym coraz częściej odnoszą ocenę własnych wyników nie tylko do operacyjnych KPI, ale do wyników całych organizacji.

Strategiczne pozycjonowanie departamentów zakupów w firmach nie jest jeszcze ukończone, jednak można  dostrzec obiecującą przyszłość na podobieństwo innych obszarów, jak HR, marketing czy departamenty finansowe, którym w przeszłości udało się odcisnąć piętno na korporacyjnych strategiach.

 ***

W badaniu Ivalua wzięło udział 457 menedżerów ds. zakupów z 16 krajów, którzy udzielali elektronicznie odpowiedzi na 22 pytania. Respondenci byli przedstawicielami zarówno sektory publiczne jak i prywatne. Pełny raport jest dostępny: http://en.ivalua.com/wp-content/uploads/2013/11/IVALUA_Procurement_Executives_Survey_2013.pdf

Podobne