Okazało się, że przewidywane oszczędności w kategorii – artykuły elektryczne – mogą sięgnąć średnio nawet ponad 25% – tłumaczy Arkadiusz Mańka, dyrektor ds. zakupów w ZGH „Bolesław” S.A. Biuro Zakupów konsekwentnie realizuje przyję­te przez siebie w 2009 roku założenia strategii i już widać korzystne efek­ty w postaci znacznych oszczędności, przejrzystej struk­tury i dobrych relacji ze swoimi dostawcami.

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. – producent wysokiej jakości cynku oraz produktów pochodnych zdecydowaną większość zakupów dokonuje na rynku polskim, pozostałą część na rynkach europejskich i w mniejszym zakresie pozaeuropejskich. Dywersyfikacja rynków zakupów nie wpływa na rozwój procesu segmentacji dostawców, podział dostawców odbywa się jedynie przez kryterium geograficzne.

Bardzo istotna w aspekcie ciągłości produkcji i działania spółki oraz całej gru­py kapitałowej jest ocena i kwalifikacja dostawców. ZGH „Bolesław” S.A. promuje wyłącznie dostawców o ustalonej, wysokiej pozycji rynko­wej i dobrej historii współpracy. Takie zachowanie powoduje, iż wybierani dostawcy doskonale wiedzą, jaka ja­kość produktów/usług jest od nich wymagana. Ten sposób podejścia spra­wia, że ZGH „Bolesław” S.A. jako wy­twórca najwyższej jakości produktów nie akceptuje dostawców oferujących towary i usługi o niskiej jakości, odbie­gających od wymaganych w spółce standardów.

Pierwszy etap optymalizacji proce­sów zakupowych w spółce-matce ZGH „Bolesław” S.A. zakończył się w 2011 r. Celem restrukturyzacji było wprowadzenie nowocze­snego, długofalowego programu zarządzania zaku­pami. A jednym z głównych elementów – powołanie Biura Zakupów odpowiedzialnego za realizację zaku­pów oraz negocjowanie umów ramowych dla Spółki. W Biurze Zakupów zostali zatrudnieni wysoko wykwa­lifikowani specjaliści, profesjonaliści w swojej dziedzi­nie. W ZGH wdrożono także narzędzia informatycz­ne wspierające proces zakupów w zakresie prowadzenia postępowań i wyboru dostawców (elektroniczne prowadzenie po­stępowań przetargowych oraz aukcje elektroniczne). Pierwsze aukcje zrealizowane dla ZGH „Bolesław” S.A. przyniosły oszczędności nawet do 35% zakupu.

– Efekty były znaczące, ale szukaliśmy dalszych usprawnień. Postanowiliśmy przenieść nasze dobre do­świadczenia związane z wdrożeniem w ZGH „Bolesław” S.A. na całą Grupę Kapitałową. We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy projekt usprawnienia skonsolidowanych zakupów prowadzony z firmą Marketplanet we wszystkich spółkach Grupy. Miał on na celu jeszcze większą optymalizację źródeł dostaw – komentuje Arkadiusz Mańka, dyrektor ds. zakupów ZGH „Bolesław” S.A.

Projekt przebiegał wieloetapowo. Rozpoczął się od przeprowadzenia szczegóło­wej analizy zakupów spółek Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław”. – Na pierwszy ogień poszła kategoria asor­tymentowa – artykuły elektryczne. Zbadano prognozy, częstotliwość zakupów, spe­cyfikację kupowanych asortymentów, źródła dostaw, a przede wszystkim warunki zakupów takiego asorty­mentu, jak aparatura, automatyka, energetyka, apa­ratura specjalistyczna/górnicza, oświetlenie – tłuma­czy Rajmund Nowak, kierownik projektu po stronie Marketplanet.

Następnie miało miejsce doprecyzowanie oraz ana­liza i podsumowanie danych zebranych przez zespół projektowy. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badań rynkowych oraz zbudowanie strategii zaku­powej i udostępnienie poprzez platformę zakupową nowego zapytania ofertowego dla potencjalnych oferentów. Analiza zebranych ofert oraz stworzenie strategii aukcyjnej, a potem przeprowadzenie aukcji elektronicznej pozwoliło ustalić nowe lepsze warunki handlowe.

– Wyniki były bardzo pozytywne. Okazało się, że przewidywane oszczędności w pierwszej kategorii – artykuły elektryczne – mogą sięgnąć średnio nawet ponad 25% – tłumaczy Arkadiusz Mańka.

Biuro Zakupów ZGH „Bolesław” S.A. konsekwentnie realizuje przyję­te przez siebie w 2009 roku założenia strategii i już widać korzystne efek­ty. Wykorzystując – elektroniczne rozwiązania, analizując rynek razem z zewnętrznym doradcą, pracując nad relacjami ze swoimi dostawca­mi osiąga kolejne sukcesy w obsza­rze zakupów – w postaci znacznych oszczędności, przejrzystej struk­tury i dobrych relacji ze swoimi dostawcami.

Efekty:

  • powołanie Centralnego Biura Zakupów
  • transparentność procesu zakupowego
  • korzystniejsze warunki zakupu
  • 35% oszczędności w wyniku wprowadzenia modułu aukcji elektronicznej
  • 25% oszczędności w kategorii artykuły elektryczne dzięki projektowi sourcingowemu

Podobne