Analizując zmiany w zamówieniach publicznych, które weszły w życie 20 lutego br.  wydawać by się mogło, że celem nowelizacji Prawa zamówień publicznych zmienionego ustawą z 12 października 2012 r., było przede wszystkim wdrożenie, poprzez dodanie rozdziału 4a, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (z 13 lipca 2009 r. – 2009/81/WE) w sprawie udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Jak to zwykle jednak bywa, polski ustawodawca a w zasadzie UZP, przy tej okazji wprowadził kilka rozwiązań o dalekosiężnych konsekwencjach zarówno dla zamawiających klasycznych jak i sektorowych.

W tych kategoriach należy potraktować moim zdaniem przede wszystkim:

  • nowelizację art. 24. ust 1 pkt 1 ustawy PZP, poprzez rozszerzenie zakresu przesłanek wykluczenia wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • wykluczenie wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
  • wprowadzenie dialogu technicznego, jako rozwiązania precyzującego specyfikację, lub SIWZ,
  • dodanie art. 134a ustawy PZP, na podstawie którego przy zamówieniach sektorowych zamawiający może ustanowić na czas określony system kwalifikowania wykonawców (rejestr), do którego wpisuje się wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczącym określonej kategorii zamówień sektorowych.

To nie wszystko, jednocześnie  z ustawą w życie weszły trzy rozporządzenia:

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (poz. 231) – wydawane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy PZP
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (poz. 233) – wydawane na podstawie art. 4c ustawy PZP.
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (poz. 232) – wydawane na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy PZP.

W szczególności warto zwrócić na tą pierwszą regulację.  Wprowadza ono zupełnie nowe rozwiązanie. Otóż zgodnie z § 1 ust. 5 zamawiającemu w przypadku gdy dane zawarte w wykazie lub dowodach potwierdzających należyte wykonanie zamówienia budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, przysługuje prawo zwrócenia się do właściwego organu o przedłożenie dodatkowych informacji lub zaświadczeń, bezpośrednio zamawiającemu. W ten sposób uczyniono znamienny wyłom, o urzędowe dokumenty i poświadczenia dotyczące wykonawcy, składane na potrzeby oferty nie występuje on sam, tylko bezpośrednio zamawiający z pominięciem wykonawcy. Można więc wyobrazić sobie sytuację, w której zamawiający występuje w roli organu publicznego, choć oczywiście nie można odmówić, że ma w tym uzasadniony interes prawny.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na uregulowanie zawarte w § 1 ust. 6 tego rozporządzenia. Do tej pory Wykonawca mógł polegać jedynie na zdolnościach finansowych podmiotów trzecich, czyli było to posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej. Rozporządzenie wprowadza możliwość polegania również na zdolnościach ekonomicznych. Wydaje się że potwierdzenia zdolności ekonomicznych należy szukać chociażby w dołączeniu sprawozdań finansowych podwykonawców.

Nowe przepisy obowiązują przy postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych od 20 lutego 2013 r.

Podobne